Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Dowiedz się, jak możesz wyłączyć cokies w Twojej przeglądarce.
aaa.
bbb.
ccc.
ddd.
Description slide 5.
Description slide 6.
Description slide 7.
Description slide 8.

MINISTERIALNA OCENA JAKOŚCI PRACY II LO IM. EMILII PLATER

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami oraz wnioskami z badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji zewnętrznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu. Badanie zostało zrealizowane w dniach 30-09-2014 - 10-10-2014 przez zespół wizytatorów ds. Ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w 12 obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach badań ankietowych, analizie dokumentacji i wywiadach z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, uczniami, rodzicami oraz przedstawicielem organu prowadzącego i instytucji współpracujących ze szkołą. Liceum zostało ocenione wysoko w 10 na 12 badanych obszarów i bardzo wysoko w 2 pozostałych.

Pełny raport z ewaluacji znajduje się na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty pod adresem http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000575312149.pdf

 

Wymaganie 1- Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

Poziom spełnienia wymagania: bardzo wysoki (A)

Koncepcja pracy szkoły jest odpowiednia potrzebom rozwoju uczniów oraz potrzebom lokalnego środowiska. Uczniowie i ich rodzice znają koncepcję pracy szkoły i ją akceptują. Uczniowie i ich rodzice współdecydują przy opracowaniu i modyfikacjach koncepcji pracy szkoły. Zarówno uczniowie jak i rodzice włączają się w realizację szerokiej gamy działań szkoły, duża ilość tych działań jest podejmowana z ich inicjatywy.


Wymaganie 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Procesy edukacyjne są adekwatne do potrzeb uczniów. Nauczyciele powszechnie stosują na lekcjach różnorodne formy i metody pracy dostosowane do umiejętności i możliwości uczniów oraz ich potrzeb. Nauczyciele dobierają metody i różnorodne środki dydaktyczne, które sprzyjają maksymalnemu wykorzystaniu czasu lekcji, zachęcają uczniów do aktywności i kształtują umiejętność uczenia się. Wg relacji uczniów, rodziców i pracowników placówki w szkole panuje
atmosfera sprzyjająca uczeniu się oraz kształtowaniu u uczniów właściwych postaw społecznych.

Zdecydowana większość uczniów dzięki działaniom nauczycieli, zna cele lekcji i działania, których oczekuje od nich nauczyciel. Nauczyciele motywują uczniów do nauki i pokonywania trudności. Udzielają informacji zwrotnej, częściej chwalą niż krytykują.

Działania wszystkich nauczycieli, stosowanie ustalonych i jawnych zasad nauczania oraz ich przestrzeganie, a także przekazywanie informacji zwrotnej sprawia, że uczniowie są zadowoleni i chcą się uczyć. Nauczyciele umożliwiają uczniom wiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie, co pomaga im zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. Prawie wszyscy nauczyciele podejmują skuteczne działania, które kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Nauczyciele prowadzą różnorodne działania umożliwiające uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Stosowane często w szkole  nowatorskie rozwiązania są adekwatne do potrzeb uczniów oraz przyczyniają się do ich kreatywności i kształtowania odpowiedzialności za własny rozwój.


Wymaganie 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

W realizacji podstawy programowej szkoła uwzględnia osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. W procesie dydaktycznym uwzględnia też zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia uczniów, co przekłada się na wzrost efektów kształcenia i dowodzi skuteczności działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Nauczyciele rozwijają u uczniów różne umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy.


Wymaganie 4 - Uczniowie są aktywni

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Na obserwowanych zajęciach uczniowie wykazali się umiejętnością aktywnego słuchania, notowania i samodzielnej pracy. Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych jest znaczną zasługą nauczycieli. Stwarzając uczniom mo¿liwość udziału w zajęciach dodatkowych oraz aktywizując ich pracę na lekcjach powodują, że uczniowie rozwijają w sobie ró¿noraką aktywność. Uczniowie podejmują się działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Realizują także różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.


Wymaganie 5 - Respektowane są normy społeczne

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie. Powszechność poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole świadczy o skuteczności działań w tym obszarze. Uczniowie są organizatorami wielu działań i chętnie współpracują przy ich realizacji. Potrafią dzielić się odpowiedzialnością, a w szkole budowany jest pozytywny klimat dla ich współpracy i samorządności. Społeczność szkolna współdecyduje o zasadach zachowania, które obowiązują w szkole. Relacje panujące między jej podmiotami są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W szkole systematycznie prowadzi się analizę działań wychowawczych, a formułowane wnioski w zale¿ności od potrzeby prowadzą do zmiany lub zachowania istniejących rozwiązań. W szkole wykorzystuje się inicjatywy uczniów i rodziców w celu modyfikowania działań wychowawczych.


Wymaganie 6 - Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Szkoła rozpoznaje mo¿liwości oraz potrzeby rozwojowe uczniów i w odpowiedzi na nie uruchamia program wspierania uczniów, uwzględniając również sytuację społeczną każdego ucznia. Ponadto oferuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Zarówno zdecydowana większość uczniów, jak i rodziców uważa, że są one interesujące i potrzebne. Szeroko zakrojone działania antydyskryminacyjne sprawiają, że w szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Uczniowie znajdują wsparcie w licznych instytucjach, do których szkoła zgłasza się z prośbą o współpracę i pomoc dla swych podopiecznych. Każdy uczeń czuje się traktowany indywidualnie na lekcji. Służą temu odpowiednie działania nauczycieli. Ankietowani rodzice i uczniowie zgodnie stwierdzili, że wsparcie, jakie otrzymują od nauczycieli w procesie dydaktycznym odpowiada ich potrzebom.


Wymaganie 7 - Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że nauczyciele chętnie współpracują przy analizie procesów edukacyjnych. Dyrektor i nauczyciele uczący w jednym oddziale potwierdzają współpracę innych nauczycieli przy analizie procesów edukacyjnych. Grono pedagogiczne wspólnie rozwiązuje problemy oraz doskonali swoją pracę. Nauczyciele prowadzą regularnie ewaluację pracy własnej współpracując z innymi nauczycielami. Potwierdzają tym samym przydatność swojej pracy w procesie dydaktyczno - wychowawczym.


Wymaganie 8 - Promowana jest wartość edukacji

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Wszyscy nauczyciele, dyrektor i zdecydowana większość ankietowanych uczniów są przekonani, że w szkole dba się o to, aby dzielić się wiedzą. Nauczyciele świadomi potrzeby uczenia się przez całe życie stwarzają uczniom sytuacje, mobilizujące ich do aktywności, otwartości i samokształcenia. Prezentowanie sylwetek absolwentów liceum wśród licealistów jest dobrym przykładem promowania wartości edukacji. Rodzice uczniów i oni sami włączani są przez szkołę w działania, które promują wartość edukacji.


Wymaganie 9 - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, czego dowodem są warsztaty psychologiczne dla rodziców na temat stresu przed egzaminem maturalnym czy monitoring szkolny. Działania, które podejmuje szkoła na rzecz rozwoju uczniów, odpowiadają rodzicom. Rodzice podejmują decyzje oraz wydają opinie dotyczące spraw szkoły i poszczególnych klas. W konsekwencji włączają się w ich realizację na poziomie klasy (zebrania klasowe rodziców) oraz na poziomie szkoły (zebrania Rady Rodziców). Znaczna część rodziców zgłasza konkretne inicjatywy dotyczące rozwoju uczniów i szkoły, które są realizowane w placówce. Rodzice jako pomysłodawcy tych inicjatyw w wielu przypadkach włączali się w ich wykonanie.


Wymaganie 10 - Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

Poziom spełnienia wymagania: bardzo wysoki (A)

Podejmowane przez szkołę działania na rzecz środowiska są wynikiem dobrego rozpoznania potrzeb lokalnej społeczności. Szkoła systematycznie współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym. Wszystkie działania podjęte w efekcie tej współpracy słu¿ą rozwojowi uczniów. Środowisko lokalne odnosi dużo korzyści dzięki współpracy ze szkołą, która odpowiada na aktualne lokalne potrzeby. Realizowane inicjatywy przyczyniają się do rozwoju zarówno środowiska, jak i szkoły. Współpraca szkoły z wieloma instytucjami środowiska lokalnego pozytywnie wpływa na kształcenie, wychowanie, rozwój społeczny i emocjonalny uczniów.


Wymaganie 11 - Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Działania podejmowane przez nauczycieli w procesie edukacyjnym są wynikiem planowania opartego na systematycznych analizach wyników egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji wewnętrznej. Prowadzone w szkole działania są analizowane i w razie potrzeby modyfikowane przez nauczycieli. Najwa¿niejsze wnioski z monitorowania pracy z uczniami dotyczą organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, indywidualizacji nauczania, zmiany form i metod pracy oraz dobrej współpracy z uczniami. Zmiany wprowadzane w pracy dydaktycznej nauczycieli wynikają z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. W szkole przeprowadza się ró¿ne badania, uwzględniające osiągnięcia uczniów i losy absolwentów.


Wymaganie 12 - Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

Poziom spełnienia wymagania: wysoki (B)

Organizacja pracy szkoły jest podporządkowana realizacji koncepcji pracy placówki. Nauczyciele współpracując, skupiają się na jak najlepszym podejmowaniu zadań słu¿ących rozwojowi uczniów oraz samorozwojowi. Dyrektor szkoły inicjuje i podejmuje działania w zakresie organizowania pracy nauczycieli oraz rozwoju zawodowego, czego konsekwencją jest powszechny udział grona pedagogicznego w pracy zespołowej oraz różnych formach doskonalenia zawodowego. W szkole przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna, w której uczestniczą wszyscy nauczyciele, a w oparciu o jej wyniki i wnioski podejmowane są działaniami służącymi rozwojowi liceum. W szkole wdrażane są oraz na bieżąco monitorowane i kontrolowane wnioski z nadzoru pedagogicznego, które dotyczą ró¿nych aspektów działalności szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz wpływają na wzrost poziomu nauczania, bezpieczeństwa, a tym samym służą rozwojowi szkoły. Dyrektor udziela skutecznego wsparcia i inspiruje nauczycieli, którzy wykazują inicjatywy oraz podejmują oryginalne działania, mające na celu wspomaganie rozwoju uczniów. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni partycypują w procesie podejmowania decyzji dotyczących pracy szkoły. Stopień zaangażowania wszystkich stron jest wysoki. Dyrektor skutecznie poszukuje i pozyskuje wsparcia wśród różnych podmiotów, które pomagają szkole w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych.

Współpraca szkoły z różnymi instytucjami jest rozległa i wieloaspektowa.