• Baner9
 • Baner5
 • Baner4
 • Baner2
 • Baner0

Ważne informacje

DJO

 

21 lutego 2024

Dzień Języka Ojczystego

 

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Drugie Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre dokumenty PDF powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • wiele zdjęć nie posiada pełnych opisów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację aktualizowano dnia: 2021-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Żłobińska, iwonaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 266-45-35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna:

 1. Dostosowanie wejść do budynków dla osób niepełnosprawnych: brak
 2. Dostosowanie korytarzy: brak
 3. Dostosowanie schodów: brak
 4. Dostępność wind: brak
 5. Dostępność pochylni: brak
 6. Dostępność platform: brak
 7. Dostępność informacji głosowych: brak
 8. Dostępność pętli indukcyjnych: brak
 9. Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych: brak
 10. Prawo wstępu z psem asystującym: możliwe
 11. Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: brak

 

      

 

 

II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej