W programie tego profilu oferujemy m. in.:

wyjazdy na spektakle teatralne,
zajęcia teatrologiczne i filmoznawcze,
współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych UŚ,
wyjazdy krajowe i zagraniczne,
redagowanie gazetki szkolnej „E-Milka”,
udział w różnorodnych projektach edukacyjno -  artystycznych.

 

Przedmioty rozszerzone:

JĘZYK POLSKI
WOS
HISTORIA lub GEOGRAFIA lub FILOZOFIA
 
Przyszłe kierunki studiów:
• Filologia polska
• Kulturoznawstwo
• Socjologia
• Filozofia
• Historia sztuki

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny