Drodzy kandydaci do oddziału dwujęzycznego
 
serdecznie zapraszamy na warsztaty języka angielskiego przygotowujące do czekającego Was w maju sprawdzianu kompetencji językowych.
 
Dotychczasowe terminy spotkań nie ulegają zmianie i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  zajęcia odbędą się 
29 kwietnia oraz 20 maja
w godzinach od 15.30 do 16.30
ze względu na obecną sytuację odbędą się one on-line
 
Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy odwiedzić profil II LO im. Emilii Plater na Facebooku i zaznaczyć „wezmę udział” w wydarzeniu: Warsztaty języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej
 
W wyznaczonych terminach prześlemy Wam zadania w formie quizu do wykonania, a po godzinie opublikowane zostaną odpowiedzi.
W trakcie trwania zajęć nasi nauczyciele odpowiedzą na Wasze pytania związane z klasą dwujęzyczną.
                                           Serdecznie zapraszamy!
 

 

 

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 
Sprawdzian kompetencji językowych kwalifikujący do oddziału  dwujęzycznego z językiem angielskim sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i obejmuje zadania  sprawdzające  umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Sprawdzian obliczony został na 20 punktów rekrutacyjnych.
 
Sprawdzian ten odbędzie się w II  LO im. Emilii Plater w następujących terminach:  
 
24 czerwca 2020 o godz. 10.00 (termin I)   
30 czerwca 2020 o godz. 10.00 (termin II) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie. 
 
 
Zasady obowiązujące podczas sprawdzianu kompetencji językowych:
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zdający winien okazać dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną, paszport).
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek.
Szkoła zapewni miejsce do przechowania np. odzienia wierzchniego, parasoli lub telefonów komórkowych.
Szkoła zapewni płyn do dezynfekcji dłoni.
Osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego przeprowadzenie sprawdzianu są zobowiązane zakrywać usta i nos oraz nosić rękawiczki.
W sali  egzaminacyjnej znajdować się będzie nie więcej niż 10 zdających.
Na sprawdzianie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis).
Zdający może wnieść na salę małą butelkę wody.
 
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką.
 
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos maseczką do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali  (w trakcie sprawdzianu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
    1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
    2) wychodzi do toalet,
    3) kończy pracę z arkuszem  i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 
 
 
 
DOKUMENTY
Chętnych   do   przystąpienia  do  sprawdzianu  kompetencji  językowych   prosimy  o   wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 22 czerwca 2020. 
 
 
Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego winni  złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 wniosek wydrukowany z naboru elektronicznego.
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakres materiału do sprawdzianu kompetencji językowych: 
 
 
CZASOWNIK 
   1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works. 
   2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do. 
   3. Czasowniki modalne: 
       • can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him. 
       • could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise. 
       • may, np. May I speak to Sam? It may be too late  
       • must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom. 
       • should, np. You shouldn’t smoke. Where should I get off? 
       • will, np. I’ll wash up later. The train will be late. 
   4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that! 
   5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done. 
   6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken. 
   7. Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what  you mean. i czynności, np. She is dancing. I am seeing my dentist tomorrow.     8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for. 
   9. Czasy gramatyczne: 
       • Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
       • Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
       • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May. 
       • Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago. 
       • Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night. 
       • Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
       • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win. 
   10. Konstrukcja be going to, np. I’m going to give a party on Saturday. 
   11. Konstrukcja have to, np. He has to go there. I don’t have to do it. 
   12. Konstrukcja would like to, np. I would like to meet him. 
 
RZECZOWNIK
   1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money 
   2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women 
   3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes 
   4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law 
 
PRZEDIMEK
   1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal. 
   2. Przedimek określony, np. the sun, the USA. 
   3. Przedimek zerowy, np. dinner. 
 
PRZYMIOTNIK 
   1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i  najwyższym,  np.  big  –  bigger  –  the  biggest,  expensive  –  more         
       expensive  –  the  most expensive, good – better – the best; She is as tall as her father. 
   2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice! 
   3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our. 
 
PRZYSŁÓWEK 
 1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst. 
 2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large. 
 3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it   quickly! 
 
ZAIMEK 
   1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them. 
   2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours. 
   3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves. 
   4. Zaimki wskazujące, np. this, those. 
   5. Zaimki pytające, np. who, what, which. 
   6. Zaimki względne, np. who, which, that. 
   7. Zaimki wzajemne, np. each other. 
   8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything. 
   9. Zaimek bezosobowy you. 
   10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.
 
LICZEBNIK 
   1. Liczebniki główne, np. one, a thousand. 
   2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth. PRZYIMEK 1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school. 
   3. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night. 
   4. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen. 
   5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in. 
 
SPÓJNIK 
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so. 
 
SKŁADNIA 
   1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple. 
   2. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night. 
   3. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party. 
   4. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present. 
   5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night. 
   6. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying? 
   7. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy. 
   8. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons. 
   9. Zdania podrzędnie złożone: 
       • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor
       • okolicznikowe:       
       • celu, np. I came here to give you this letter. 
       • czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat. 
       • miejsca, np. He was sitting where I had left him. 
       • przyczyny, np. She is happy because she won the lottery. 
       • skutku, np. I was tired so I went straight to bed. 
       • warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house. 
   10. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.  
   11. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful painting!
 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny