I. Zasady ogólne

II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w roku szkolnym 2019/2020 oferuje dla kandydatów 128 miejsc w 6 profilach kształcenia.

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy o profilu zainteresowań kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

1. Kandydat musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty.

2. W każdej klasie realizowane będą 2- 3 przedmioty w wymiarze rozszerzonym.

3. W roku szkolnym 2019/2020 proponuje się nauczanie następujących języków:

·  we wszystkich klasach język angielski – kontynuacja,

·  na profilu językowym: język hiszpański,

             · w pozostałych profilach do wyboru: język niemiecki, język rosyjski, język francuski 

4.  Grupy językowe i przedmiotów w rozszerzeniu są otwierane w zależności od ilości chętnych.

5.  O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater na podstawie wyników scentralizowanej rekrutacji elektronicznej i prac Komisji Rekrutacyjnej.

6.  Kandydaci, są przyjmowani do wybranych oddziałów według ilości uzyskanych punktów, poczynając od kandydatów z najwyższą ilością punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

7.  Jeśli pozostały wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor.

8.  O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

9.  Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

10.  Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

11.  Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

·  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

·  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

· kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

·  kandydaci o wyższej ocenie z zachowania,

·  kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych.

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater nie przyjmuje uczniów, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

II. Przeliczanie na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ujętych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

 

dopuszczający – 2 pkt.

18 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dobry – 14 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

celujący – 18 pkt.

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu (pkt 13)

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu (pkt 13)

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt.

Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

·  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

·  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

· tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

· tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

· tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

·  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

·  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

·  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

·  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

·  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

· dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

· dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

· dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

·  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

· tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

·  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

·  międzynarodowym – 4 pkt.

·  krajowym – 3 pkt.

·  wojewódzkim – 2 pkt.

·  powiatowym – 1 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt.

Ogółem za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

100 pkt.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·  język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

·  matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

· język obcy nowożytny - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

maks. 35 pkt.
maks. 35 pkt.

maks. 30 pkt.

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty

100 pkt.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 pkt.

 

13. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata profilu:

a) do wszystkich klas: język polski, matematyka,

b) punktowane zależnie od wskazanego profilu zajęcia edukacyjne:

· kulturowy: historia i wiedza o społeczeństwie, 

·  biologiczno- chemiczny: biologia i chemia,

·  matematyczno - informatyczny: fizyka i informatyka,

·  prawno - politologiczny: historia i wiedza o społeczeństwie,

· przyrodniczy: biologia i chemia,

·  językowy: język angielski i inny język obcy.

 

 

III. Harmonogram rekrutacji

Od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. do g. 15:00 – złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater.

Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do g. 15:00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

16 lipca 2019r. g. 9:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum z podziałem na oddziały.

Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. do godz. 15:00- potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie:

·  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

·  oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

·  karty zdrowia,

·  fotografii legitymacyjnej (opisanej na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia),

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.

25 lipca 2019r. godz. 9:00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum i podanie informacji o wolnych miejscach.

Od 25 lipca 2019r.do 16 sierpnia 2019r. rekrutacja uzupełniająca, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

 Informacje i zapisy / kontakt:

- telefony, fax:                           (32) 266-45-35

- poczta elektroniczna:           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- adres strony internetowej: www.plater.edu.pl


 

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny