Regulamin Samorządu Uczniowskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu

 

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu.

 

§ 2

Samorząd Uczniowski, działający w Liceum , działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 14 XII 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), Uchwały nr 582/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu (§14) oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

W Regulaminie Samorządu Uczniowskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu rozumiemy dalej:

1.    Liceum jako II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu

2.    SU jako Samorząd Uczniowski

3.    Dyrektor jako Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu

 

§ 4

Kadencja Zarządu SU oraz Opiekuna SU trwa jeden rok kalendarzowy.

 

Rozdział II

 CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 

§ 5

1. Samorząd ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi Liceum, lub Komitetowi Rodzicielskiemu wnioski, opinie we wszystkich sprawach Liceum, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między obowiązkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunami samorządu i po uzyskaniu zgody dyrektora Liceum,

f) prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów samorządu,

g) prawo do zgłaszania i opiniowania poprawek do Statutu Szkoły.

 

2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:

a) przedstawić dyrektorowi Liceum własny regulamin i plan pracy,

b) sukcesywnie realizować plan pracy i przedkładać po każdym semestrze sprawozdanie z jego wykonania,

c) poinformować opiekuna o swych poczynaniach i konsultować z nim planowane działania,

d) wszystkie imprezy kulturalne, sportowe itp. organizowane na terenie Liceum (w trakcie zajęć lekcyjnych lub czasie wolnym od lekcji) przeprowadzać

po wcześniejszym, dokładnym ustaleniu ich warunków z dyrekcją Liceum,

e) prowadzić dokumentację finansową i przedkładać ją opiekunowi oraz Zarządom Samorządów Klasowych,

f) przeprowadzać wybory w terminie ustalonym z dyrektorem Liceum,

g) opiniować na prośbę Dyrektora dokumentów Liceum.

 

 

Rozdział III

 OPIEKUN SU

 

§ 6

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

 

§ 7

Opiekuna SU wybiera Zarząd Samorządu.

 

§ 8

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b) inspirowanie uczniów do działania,

c) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną,

d) odpowiadanie za środki finansowe oraz dokumentację dotyczącą spraw finansowych SU.

 

Rozdział IV

 ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

 

§ 9

 Do wybieralnych organów SU należą:

1. Zarządy Samorządów Klasowych

2. Przewodniczący Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

 

§ 10

Przewodniczący Samorządów Klasowych:

a) identyfikują potrzeby uczniów,

b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c) informują uczniów o działalności Zarządu SU.

 

§ 11

Do obowiązków Przewodniczący Samorządów Klasowych należy:

a) uczestnictwo w pracach Zarządu Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

c) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 12

Do kompetencji Samorządów Klasowych należy:

a) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d) kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

e) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

 

§ 13

Wspólne obrady Zarządów Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządów Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

 

§ 14

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b) opracowanie rocznego planu działania SU,

c) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

e) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU,

f) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz Radnym Młodzieżowej Rady Miasta w Liceum.

 

§ 15

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu

SU lub Opiekuna SU przynajmniej 2 raz w miesiącu.

 

 § 16

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 17

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU

2. Wiceprzewodniczącego SU

3. Skarbnika SU

4. Sekretarza SU

5. Na wniosek Przewodniczącego SU może zostać powołanych dwóch dodatkowych członków Zarządu SU, bez odgórnie przyjętych stanowisk.

 

§ 18

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec Dyrekcji Liceum, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Wspólnych Obrad Samorządów Klasowych.

 

§ 19

Wiceprzewodniczący SU:

a. zastępuje Przewodniczącego SU, gdy ten nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków,

b. doradza Przewodniczącemu SU,

c. wykonuje działania zlecone przez Przewodniczącego SU,

d. pomaga nadzorować i zarządzać SU,

e. pomaga w promocji Liceum i SU,

f. reprezentuje Liceum poza szkołą razem z Przewodniczącym SU,

g. odpowiada za współpracę SU z Radnym Młodzieżowej Rady Miasta.

 

§ 20

Skarbnik SU:

a. gromadzi środki finansowe,

b. corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Samorządom Klasowym.

 

§ 21

Sekretarz SU:

a. zbiera i archiwizuje bieżącą dokumentację SU,

b. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Samorządów Klasowych sporządza notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU,

c. doradza Przewodniczącemu SU.

 

§ 22

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków,

2. Decyzje Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

 

Rozdział V

 ORDYNACJA WYBORCZA

 

§ 23

Organy wybieralne SU to Przewodniczący Zarząd SU oraz Zarządy Samorządów Klasowych wybierani są co roku odpowiednio w miesiącach listopad, wrzesień. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

§ 24

Czynne prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły w wypadku głosowania do Zarządu SU oraz Zarządów Samorządów Klasowych.

 

§ 25

Czynne prawo wyborcze posiada każdy członek Zarządu SU w wypadku głosowania na Opiekuna SU.

 

§ 26

Bierne prawo wyborcze na:

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły, z wyłączeniem trzecioklasistów,

b. członka Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. Opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

 

§ 27

Wybory Zarządów Samorządów Klasowych odbywają się do czterech tygodni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Za ich przeprowadzenie odpowiada wychowawca. Przewodniczącym Zarządu Samorządu Klasowego zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.

 

§ 28

Wybory do Zarządu SU ogłasza Dyrektor, jednocześnie powołując Szkolną Komisję Wyborczą.

 

§ 29

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi

a) Pięciu Przedstawicieli Poprzedniego SU, nie będącymi kandydatami

b) Opiekun SU

c) Dwoje Przedstawicieli Rady Pedagogicznej wskazani przez Dyrektora.

 

§ 30

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów zebranych w stronnictwa, w skład stronnictwa musi wchodzić przynajmniej 5 osób z liderem popieranych przez przynajmniej 35 uczniów,

b) określenie i ogłoszenie stronnictw oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c) przygotowanie wyborów,

d) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e) przeprowadzenie wyborów,

f) obliczenie głosów,

g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

§ 33

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Stronnictwa prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwy stronnictw kandydujących do Zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania według instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. Członkami Zarządu SU zostają członkowie stronnictwa które uzyskało największą liczbę głosów, za wyjątkiem zawarcia po wyborach koalicji.

5. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która jest liderem stronnictwa.

6. Członków Zarządu mianuje Przewodniczący Zarządu SU.

7. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na stronnictwa zaistnieje trudność w objęciu przez stronnictwo samorządu, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza ponowne wybory.

8. Po wygraniu wyborów może dojść do zawarcia koalicji między stronnictwami, podział stanowisk w Zarządzie SU zależy wtedy od zwycięskiego stronnictwa.

9. Wybór Opiekuna SU odbywa się poprzez głosowanie jawne i równe w Zarządzie SU.

 

§ 33

1. Mandat członka Zarządu SU oraz członka Zarządu Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a) rezygnacji,

b) końca kadencji,

c) po ukończeniu nauki w szkole,

d) śmierci członka

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a) rezygnacji,

b) końca kadencji,

c) odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej,

d) śmierci Opiekuna SU

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a) w miejsce członka Zarządu Samorządu Klasowego – klasa powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b) w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

d) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu powołuje nowego Opiekuna SU, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział VI

FINANSOWANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 §33

1. SU może pobierać od uczniów składki na działalność przewidzianą w Regulaminie SU, za pisemną zgodą i deklaracją wpłaty przez ich opiekunów prawnych,

2. Środki finansowe SU podlegają kontroli Opiekuna SU (kontrola dokumentacji),

3. SU jest zobowiązany przedstawić rozliczenie finansowe Opiekunowi SU, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Zarządom Samorządów Klasowych na zakończenie kadencji.

 

 

Rozdział VII

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

 

§ 34

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Zarządów Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Zarządów Samorządów Klasowych, zwykłą większością głosów.

2. Głos podczas zmiany regulaminu posiada:

a)    Zarząd Klasy

b)    Członek Zarządu SU

c)    Opiekun SU

3. Zmianę Regulaminu SU może zawetować Dyrekcja Liceum lub Grono Pedagogiczne

4. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

 

§35

1. SU zaczyna kadencję od przekazania władzy przez ustępujący Samorząd,

2. Po przekazaniu władzy Zarząd SU zobowiązany jest do zorganizowania w ciągu dwóch dni wspólnych obrad Zarządów Klasowych i Zarządu SU.

 

§36

W przypadku kwestii niezawartych w regulaminie należy odwołać się do Kodeksu Cywilnego i Podstawy Prawnej