Koncepcja pracy

II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

 

Przyjęta przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 3 września 2012 r.

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater

w Sosnowcu

 

„Plater – przyszłość z tradycjami”

 

Wstęp

Centralne miejsce w Szkole zajmuje uczeń. Szkoła ma do spełnienia wobec niego dwa fundamentalne zadania jakimi są nauczanie i wychowanie. Nie da się ich jednak rozdzielić, wzajemnie się przenikają, są jednym procesem jaki przebiega w warunkach, które stwarza placówka. W procesie tym zachodzą stałe i dynamiczne relacje nauczyciel - uczeń, nauczyciel - grupa wychowanków, relacje w grupie rówieśniczej, zespole klasowym. Rozwój intelektualny uczniów jest więc mocno osadzony w atmosferze jaka panuje w Szkole. Klimat moralny, wychowawczy, emocjonalny jest podstawą do budowania na bazie możliwości uczniów – ich własnych osiągnięć i wiary w siebie.

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu

 

Liceum realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dn. 07 września  1991r.   o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Misja Liceum:

„II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, kierując się wartościami uniwersalnymi i dobrem uczniów, w warunkach poszanowania godności ludzkiej, obowiązującego prawa i tradycji przygotowuje swoich Absolwentów do  podjęcia  kształcenia na poziomie akademickim, przez stawianie wymagań edukacyjnych i etycznych, umożliwiających im sprostanie wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości, a także wspieranie ich wysiłków w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowego.”

1.    Celem działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych w Liceum jest możliwie największe zbliżenie się do ideału wychowawczego sformułowanego przez Radę Pedagogiczną w Modelu Absolwenta.

Ideał wychowawczy, to jednostka odznaczająca się:

a)      operatywną i funkcjonalną wiedzą,

b)      umiejętnościami zbierania i przetwarzania informacji, komunikowania się, współpracy, podejmowania decyzji, samokształcenia,

c)      pożądanymi postawami wobec rzeczywistości, tj: kreatywności, samodzielności, odpowiedzialności, aktywności, krytycyzmu, optymizmu kultury osobistej,

d)     pożądanymi postawami etycznymi: uczciwością, tolerancją i otwartością,

e)      identyfikacją z tradycją narodu, regionu, szkoły.

 

Wizja Liceum:

 

1.    Liceum respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.    Liceum czuwa nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć edukacyjnych i wychowawczych organizowanych przez szkołę.

3.    Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych.

4.    Upowszechnia tradycję i kulturę narodową w procesie nauczania.

5.    Umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia oraz wspiera uczniów w wyborach dotyczących kierunków dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

6.    Wdraża do przyszłej pracy przez udział w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

7.    Kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów oraz zasad określonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów i warunków Liceum.

 

Koncepcja pracy II Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu zakłada podział pracy szkoły na wychowawczą, dydaktyczną i organizacyjną z dużym naciskiem na wychowanie.

 

Wychowanie

            Formułowane cele i zadania powinny bazować na uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych Szkoły. Co najważniejsze powinny wyrastać z tradycji Szkoły, być dostosowane do potrzeb i możliwości nauczycieli i uczniów, ale realizowane we współczesnych warunkach.

Indywidualizacja, pozytywne wzmacnianie czy jak inni nazywają pedagogika akceptacji indywidualności ucznia i jego potrzeb będzie stale towarzyszyło przy realizacji stawianych zadań. Wysokie wymagania moralne i intelektualne muszą stymulować do samodzielnej, twórczej pracy. Moralizowanie, werbalizm, negowanie należy ograniczyć do minimum. Pamiętać stale trzeba, że przygotowujemy młodych ludzi do życia.

Należy stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez organizację wielu sfer do aktywności wychowanka, przygotować wychowanków do znalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie. Trzeba czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej, stworzyć system wsparcia, wypracować system wartości. Możliwość realizacji tego daje program wychowawczy Szkoły, w którym muszą zawrzeć się cele wychowawcze.

Po pierwsze, określenie jasnych, jednoznacznych i akceptowanych przez wszystkich reguł. W każdej społeczności stanowi to podstawę bezpieczeństwa. Reguły te muszą być znane wszystkim i akceptowane, a w przypadku ich naruszenia musi funkcjonować system procedur. Dla wszystkich muszą być czytelne obszary dotyczące nakazów, zakazów oraz praw i swobód.

Po drugie, wypracowanie umiejętności dialogu i odpowiedzialności u wychowanków poprzez samorządność uczniów.

Po trzecie, wyposażenie wychowanków w kompetencje niezbędne w dorosłym życiu. Tutaj trzeba kształtować umiejętność samooceny, tolerancję, odpowiedzialną postawę za siebie, własne decyzje, a także za innych. System wychowawczy ma być oparty na nagradzaniu i akceptacji, stymulować do współpracy, wspierania. Dajemy prawo do błędu ale szukamy, wskazujemy drogę poprawy. Doskonalimy sposoby postępowania w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt, uzależnienie, patologia.

I jeden z ważniejszych celów – dbałość o tradycje Szkoły i tworzenie nowych wartości. Budowanie więzi z grupą, szkołą i budzenie poczucia przynależności. Spotkania z nauczycielami emerytami, zjazdy absolwentów.

Nie można zapomnieć o wspomaganiu rodziców w wychowaniu dziecka i integrowaniu wychowawczych działań szkoły i rodziny.

Osiągnięcie tych celów nastąpi poprzez zadania, które muszą być zgodne i wynikać z ewaluacji. Zadania zostaną rozwinięte i zawarte w programie wychowawczym, profilaktycznym i w rocznym planie pracy szkoły oraz w statucie.

Zwrócić należy uwagę na zagadnienia, które stale muszą być obecne:

-        integracja klas pierwszych,

-        wspieranie działań samorządowych na poziomie klasy i szkoły,

-        wspieranie szkolnej inicjatywy medialnej (prasa, internet…),

-        diagnozowanie problemów i trudności (wczesne reagowanie - zmiany w zachowaniu, wagary, uzależnienia),

-        profilaktyka (programy Korekta, Noe, Jak sobie radzić ze stresem?, Trening zastępowania agresji, Szkoła dla Rodziców i wychowawców, spotkania ze specjalistami),

-        efektywne wykorzystanie godzin z wychowawcą.

Nie wolno pominąć współpracy z domem rodzinnym ucznia (korelacja działań, zaufanie rodzica do nauczyciela) i odwołania do tradycji a więc podejmowanie działań zakorzenionych, corocznych (integracja, współpraca, więzi społeczne).

 

Dydaktyka

            Szkoła musi odchodzić od przekazywania wiedzy jako zbioru informacji, a kierować się w stronę uczenia zasad dostępu, selekcji i przetwarzania informacji w zależności od potrzeb i postawionego zadania. Szkoła ma przygotować ucznia do uczestnictwa, jak to ktoś ładnie ujął, w społeczeństwie poinformowanym. Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, współczesnymi narzędziami komunikacji, gromadzenia informacji - tworzenia i pracy z bazami danych oraz oczywiście umiejętności interpersonalne i znajomość języków mają ogromne znaczenie a wręcz stają się koniecznością.

Potrzebne jest więc skupienie uwagi na podnoszeniu jakości dydaktyki i nowoczesnym systemie kształcenia językowego. Należy więc:

-        doskonalić system oceny nauczycieli celem jej zobiektywizowania,

-        rozwinąć system wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w ramach Zespołów Przedmiotowych,

-        doskonalić system nadzoru pedagogicznego szczególnie w kwestii hospitacji(obserwacji),

-        doskonalić kryteria oceny,

-        współpracować z fachowcami,

-        rozwijać wewnątrzszkolny system pomiaru osiągnięć uczniów (klasówki, próbna matura),

-        doskonalić podział na grupy językowe – testy kwalifikacyjne,

-        rozwijać międzyoddziałowy i międzyklasowy system organizacji zajęć,

-        rozwijać pracę w klasach dwujęzycznych.

Każdy uczeń będzie rozwijać swoje zainteresowania i zaspokajać potrzeby poznawcze korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez Szkołę, np:

-        fotograficzne,

-        filmowe,

-        informatyczne,

-        sportowe,

-        laboratoryjne – doświadczeń chemicznych,

-        teatralne,

-        muzyczne,

-        przedmiotowe (matematyczno-fizyczne, humanistyczne).

Kierunki edukacyjne

            Szkoła musi położyć nacisk na zachowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i motywowanie ich do rozwijania się w obszarach:

Edukacja olimpijska – olimpiady i konkursy przedmiotowe, konkursy artystyczne,

Edukacja kulturowa - teatralna (spotkania, sztuka), plastyczna (plenery, wystawy, dekoracje), literacka (prasa, wystawy, poezja, radiowęzeł), kulturalna (lekcje j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie),

Edukacja regionalna – ja w kontekście rodziny, społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej i globalnej,

Edukacja obywatelska – prawo szkolne, wybory, demokracja, lekcje wiedzy o społeczeństwie,

Edukacja europejska - projekty, budujemy nową Europę, kalokagathia, współpraca młodzieży, inicjowanie nowych znajomości międzynarodowych i międzykulturowych,

Edukacja sportowa – rywalizacja międzyklasowa, międzyszkolna, udział w zajęciach rekreacyjnych, utworzenie klubu uczniowskiego,

Edukacja samorządowa – uroczystości szkolne, akcje charytatywne, dni otwarte, promocja szkoły, akcje na rzecz środowiska.

Uwzględniając możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum oraz zainteresowania uczniów kończących gimnazjum i rozpoznając rynek pracy, za zgodą organu prowadzącego będzie można proponować kierunki rozwoju w klasach o danym rozszerzeniu, wykorzystując innowacyjne rozwiązania i wychodząc na przeciw zainteresowaniom i potrzebom gimnazjalistów.

 

Kadra

Wszystko co związane z dydaktyką i wychowaniem niemożliwe jest do realizacji bez nauczyciela. Priorytety w zakresie kadry:

-        realizowanie procesu nauczania przez zespół pracowników o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach pedagogicznych,

-        zapewnienie pomocy w doskonaleniu i dokształcaniu nauczycieli,

-        nauczyciel to mistrz i wzór godny do naśladowania, który traktuje ucznia indywidualnie, motywuje go do pracy nad sobą, szanuje ucznia, jest kreatywny i wspomaga środowisko rodzinne,

-        nauczyciel jest gotów przełamywać stereotypy w swoim zawodzie, poszukiwać dróg porozumienia z uczniami i innymi nauczycielami, poszukuje nowych rozwiązań.

Najważniejsze zamierzenia w tym zakresie:

-        kierowanie nauczycieli na różne formy dokształcania i doskonalenia zgodnie z potrzebami szkoły,

-        motywowanie w systemie płac i słowna motywacja na forum – w zależności od jakości pracy pedagogicznej i zakresu odpowiedzialności za przyjmowane dodatkowe zadania,

-        realizowanie opieki nauczycieli nad praktykami dla studentów.

Nie można pominąć kwestii organizacyjnych dla uzyskania zamierzonych celów dydaktyczno-wychowawczych:

-        konsekwentne rozwijanie Statutu Szkoły i dokumentów okołostatutowych dotyczących wszystkich uregulowań organizacyjnych,

-        aktywna współpraca z podstawowymi podmiotami społeczności szkolnej:

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski,

-        współpraca z lokalnym środowiskiem edukacyjnym szkoły (gimnazja, licea, uczelnie wyższe, np. Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski i inne instytucje),

-        systematyczny rozwój bazy materialnej i wyposażenia szkoły, a w szczególności wzbogacanie bazy dydaktycznej, jej ciągłe unowocześnianie i dostosowywanie do potrzeb uczniów.

 

Kierowanie zmianą w Szkole o dużej tradycji

            W obszarze oświaty stale dokonują się zmiany. Obecnie w związku ze zmianami wynikającymi z dynamicznych przekształceń w różnych obszarach życia w szkole następuje przewartościowanie celów i środków kształcenia. Zmiana dotyczy języka pedagogicznego komunikatu, zmieniają się formy, narzędzia i treści wzajemnego oddziaływania pomiędzy uczniem a nauczycielem.

Szkoła ukierunkowana na jakość, osiągnięcie, utrzymanie najwyższego poziomu to cel, ku któremu zmierzamy. Celem nadrzędnym jest uczeń, który pod wpływem wspólnych działań pedagogicznych staje się uczniem nowoczesnym. Pracownicy pedagogiczni to nauczyciele:

-        przekonani, że jakość pracy zależy od nich samych, od ich współpracy,

-        dbający o własny rozwój zawodowy,

-        podejmujący ciekawe inicjatywy,

-        wykorzystujący doświadczenia z pracy na warsztatach do pracy z klasą,

-        biorący pod uwagę zdanie ucznia i uwzględniający w pracy,

-        realizujący rozwój na trzech poziomach: indywidualnym, zespołowym i całej szkoły,

-        stymulujący rozwój ucznia,

-        będący nauczycielem i wychowawcą,

-        będący przewodnikiem, animatorem, doradcą, konsultantem,

-        czerpiący satysfakcję z pracy,

-        stale doskonalący się,

-        z dużą kulturą i taktem pedagogicznym,

-        kreatywny, dynamizujący ucznia,

-        stosujący aktywne metody nauczania.

Prawdziwy nauczyciel to człowiek ciągle szukający nowych rozwiązań, patrzący w przyszłość. Nauczyciel Naszej Szkoły ma pomóc przygotować się uczniowi - wychowankowi do zwycięskiego konkurowania na europejskim rynku pracy poprzez:

-       pomoc w uwierzeniu w siebie,

-       wpojenie unikania przeciętności,

-       uzmysłowienie, że przyszłość należy do lidera,

-       kształtowanie w świadomości  ucznia  przekonania o istnieniu  ścisłej zależności między wysiłkiem związanym z nauką a perspektywami życiowymi:

·      bierność i obojętność dyskwalifikują,

·      przeciętność drogą do nicości,

·      solidny bilans swoich aktywów,

-        nauczyciel ekspertem od nauczania – uczenia się,

-        przygotowanie do uczenia się kształtując umiejętności:

·      samooceny,

·      poszukiwania,

·      myślenia,

·      organizowania własnego procesu uczenia się,

·      wiedza podstawą,

·      skuteczne docieranie do informacji,

·      komunikacja – współpraca,

·      umiejętność komunikowania się (mówienia, słuchania, argumentowania, poprawnego odczytywania i poprawnej interpretacji komunikatów),

·      precyzowanie własnych myśli,

·      praca zespołowa,

·      radzenie sobie ze stresem,

·      skuteczne działanie,

·      otwartość, kreatywność,

-        przygotować do stosowania procedur demokratycznych

-        rozumienie, mówienie, czytanie, pisanie w dwóch językach obcych:

·      tradycyjna forma prowadzenia zajęć wspomagana narzędziami multimedialnymi i profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym,

·      kontakty z młodzieżą innych krajów.

 

Szkołę ma wyróżniać:

-       życzliwa atmosfera,

-       identyfikacja wszystkich ze szkołą,

-       jesteśmy szkołą uczenia się i samodzielnego uczenia,

-       szkoła o jednym systemie oceniania (uczniowie i rodzice znają kryteria oceniania),

-       efektywnie wykorzystywany czas pracy na lekcjach,

-       sensowne prace domowe,

-       doskonalący się nauczyciele,

-       stosowanie aktywnych metod nauczania,

-       zintegrowany zespół,

-       spójny szkolny program wychowawczy,

-       ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych,

-       każda sala wyposażona w komputery będące w sieci,

-       znajomość społeczności lokalnej,

-       wolny czas do zastanowienia się nad wartościami,

-       troska o wysokie poczucie własnej wartości u wszystkich uczestników życia szkolnego,

-       stałe monitorowanie i analizowanie pracy szkoły.

Młodzież należy prawdziwie lubić, szanować, znać i chcieć prowadzić indywidualną drogą ku przyszłości. Pozwolić uczniom realizować ich wartości i ich cele – a nie nasze wartości i nasze cele.

 

            W pracy Szkoły należy skupić się na zachowaniu i wzmacnianiu mocnych stron Szkoły, które stanowią o atrakcyjności placówki. Wzmagać działania mające na celu kultywowanie tradycji i zasad dobrego wychowania we współczesnej często „potocznej” rzeczywistości. Wykorzystać potencjał jaki drzemie w uczniach II LO, młodych gospodarzach Szkoły i wypromować ich indywidualności, a co za tym idzie Szkołę i miasto, w którym przygotowują się na start w dorosłe życie. Bądź sobą, nie bądź przeciętny, bądź NAJLEPSZY”.

 

Koncepcja pracy Liceum jest zawarta i realizowana m.in. poprzez:

-        Statut Liceum

-        Program wychowawczy

-        Program profilaktyczny

-        Plan pracy Liceum

-        Ofertę edukacyjną

-        Plan nadzoru pedagogicznego

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny