Kontrakt Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego sprawie zasad oceniania bieżącego oraz form kontroli wiedzy i umiejętności

zawarty w dniu 3 listopada 2014 roku

 

1.      Ocenianie uczniów w II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu ma charakter bieżący (oceny cząstkowe) i podsumowujący (oceny śródroczne i roczne).

2.      Dyrektor szkoły może zlecić dokonanie mierzenia osiągnięć edukacyjnych ucznia przez przeprowadzenie badania wyników lub testu przyrostu kompetencji. Termin i zakres materiału podają nauczyciele uczniom z dwutygodniowym wyprzedzeniem (potwierdzonym wpisem w dzienniku).

3.      Klasówka lub sprawdzian (w zależności od specyfiki przedmiotu) to forma kontroli osiągnięć edukacyjnych z większej partii materiału (działu, epoki), trwająca w zależności od specyfiki przedmiotu, jedną lub dwie godziny lekcyjne.

4.      Klasówka zapowiadana jest przez nauczyciela na tydzień przed przewidzianym terminem potwierdzona wpisem w dzienniku.

5.      Kartkówka jest niezapowiedzianą formą kontroli wiadomości z trzech tematów lekcyjnych i trwa ok. 15 minut.

6.      Nauczyciel sprawdza klasówki w terminie do dwóch tygodni, a kartkówki do tygodnia (z wyłączeniem okresu ferii świątecznych i zimowych oraz nieobecności nauczyciela lub uczniów). W przypadku nie sprawdzenia prac w określonym terminie uczniowie zwracają się do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy, który interweniuje u uczącego nauczyciela i dyrektora szkoły.

7.      Ilość sprawdzianów lub klasówek nie powinna przekraczać trzech w tygodniu i jednej w danym dniu.

8.      Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z klasówki (sprawdzianu) w ciągu tygodnia od otrzymania pracy (w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela).

9.                  Uczeń możezgłosić nieprzygotowanie do zajęć:

a.  raz w ciągu semestru:

·           jeżeli liczba godzin przedmiotu wynosi 1 lub 2 w tygodniu,

·           ze wszystkich podstawowych przedmiotów w II semestrze III klasy,

b.         dwa razy w ciągu semestru, jeżeli liczba godzin przedmiotu wynosi 3 lub więcej:

·         w przypadku rozszerzeń łączonych z przedmiotem podstawowym, 2 nieprzygotowania na poziomie podstawowym oraz 2 nieprzygotowania na poziomie rozszerzonym (łącznie 4 nieprzygotowania)

c.  w przypadkuciągłej, dwutygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia nauczyciel wyznacza termin i formę uzupełnienia wiadomości.

10.    Uczeń powinien przewidywać sytuacje i umiejętnie, rozsądnie zagospodarować zgłaszanie nieprzygotowań.

11.    W wyjątkowych okolicznościach nauczyciel może, przy tygodniowej, ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności (chorobie ucznia) zwolnić go z odpowiedzi lub

12.    sprawdzianu w pierwszym dniu nieobecności.

13.    Wszelkie przywilejeucznia wynikające z kontraktu ulegają zawieszeniu w przypadku:

a.  naruszania przez uczniów Statutu Szkoły,

b.         zaginięcia dokumentacji przebiegu pracy (dziennika klasowego, prac klasowych, itp.)

c.         nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia,

d.         nieobecności uczniów na zapowiadanych klasówkach lub sprawdzianach.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Wojciech Wydmański

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Monika Sośnica

 

 

 


 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny