Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018

 

 

Lp.

 

Cel

 

Zadania realizowane

 

Odpowiedzialny

 

Współpraca

 

Termin

1.

Dostosowanie form pomocy i zajęć dodatkowych do potrzeb uczniów

1. Przeprowadzenie w klasach badań startowych.

2. Obserwacja ucznia podczas zajęć.

3. Przeprowadzenie ankiet zainteresowań uczniów.

4. Ustalenie planu i tematyki zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów.

 

Nauczyciele przedmiotowi

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wrzesień

 

2.

Diagnoza środowiska uczniowskiego, rozpoznanie potencjalnych trudności oraz udzielanie pomocy

1.Analiza orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Organizowanie form pomocy

psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z

rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Analiza sytuacji środowiskowej uczniów.

4. Obserwacja uczniów.

5. Spotkania indywidualne z uczniami.

6. Udzielanie pomocy materialnej uczniom

będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz poszukiwanie możliwości objęcia uczniów programami stypendialnymi.

7. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

 

Dyrekcja Szkoły

Psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Stypendialna, Komitet Rodzicielski

 

Psycholog szkolny, wychowawcy

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotowi

Wrzesień

i w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

3.

Rozwijanie zainteresowań i potencjału uczniów oraz udzielanie im wsparcia

1.Organizowanie kół zainteresowań i zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.

1.      2. Stworzenie oferty zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

2.      3. Organizowanie konkursów przedmiotowych oraz zachęcanie uczniów do próbowania swoich sił podczas olimpiad i konkursów międzyszkolnych.

3.      4. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie wyjść do teatrów, muzeów, galerii sztuki.

4.      5. Angażowanie się w działalność kulturalną miasta.

5.     

Nauczyciele przedmiotowi

Wychowawcy klas, psycholog szkolny

Cały rok

4.

Wspieranie uczniów klas I w przystosowaniu się do nowych warunków

1. Warsztaty integracyjne dla uczniów klas I.

2. Zajęcia z zakresu organizacji czasu pracy oraz motywacji.

3. Zorganizowanie wspólnej wycieczki integracyjnej dla uczniów klas I.

 

Psycholog szkolny

Wychowawcy klas

Wrzesień

5.

Przygotowanie uczniów do podjęcia dalszych dróg kształcenia oraz wejścia na rynek pracy

1. Ustalenie dyżurów doradcy zawodowego w szkole

2. Spotkanie z doradcą zawodowym.

3. Organizacja warsztatów z zakresu pisania dobrego Curriculum Vitae i listu motywacyjnego, zapoznanie uczniów z niestandardowymi formami CV.

4. Zorganizowanie próbnych rozmów o pracę.

5. Uczestnictwo w Targach Kariery w Katowicach.

6. Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery - warsztaty na temat nowych form zatrudnienia.

7. Uczestnictwo w dniach otwartych poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej czy Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

8. Przed końcem roku szkolnego zorganizowanie spotkania z policją dotyczącego pracy za granicą, sposobów przygotowania się do wyjazdu oraz potencjalnych niebezpieczeństw.

9. Lekcje wychowawcze w klasach III dotyczące zasad udziału w rekrutacji na studia.

 

Doradca zawodowy, psycholog szkolny

Wychowawcy klas, instytucje współpracujące

Cały rok

6.

Przygotowanie uczniów do krytycznego myślenia i samodzielnego formułowania sądów

1.Udział w debatach oksfordzkich.

2. Zorganizowanie zajęć dotyczących krytycznej analizy tekstów kultury.

3. Zajęcia opierające się na omawianiu bieżącej sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej w kraju.

4. Kształtowanie umiejętności dokonywania obiektywnej samooceny i brania odpowiedzialności za własne decyzje.

 

Nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze

Wychowawcy klas

Cały rok

7.

Kształtowanie w uczniach umiejętności komunikacyjnych i umiejętności zarządzania konfliktem

1.Warsztaty z zarządzania konfliktem współorganizowane z SWPS.

2. Trening efektywnej komunikacji przeprowadzony w klasach II.

3. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących komunikacji w grupie.

 

Psycholog szkolny, wychowawcy klas

Instytucje współpracujące ze szkołą

Luty

8.

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej.

1.Udział w uroczystościach związanych z obchodami rocznic i świąt narodowych oraz w uroczystościach szkolnych.

2. Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu i jego współczesnego rozumienia.

3. Wzmacnianie poszanowania dla symboli narodowych - godła i flagi narodowej przy okazji świąt państwowych.

4. Przywiązywanie wagi do kultury języka.

 

Wychowawcy klas

Samorząd uczniowski

Cały rok

9.

Kształtowanie

wizerunku

szkoły

1.Aktywny udział uczniów w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych.

2. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach.

3. Zaznajomienie uczniów z możliwościami

uczestnictwa w pracach na rzecz szkoły oraz

środowiska lokalnego (m.in. współpraca przy

redagowaniu gazetki szkolnej, tekstów na szkolnego Facebook’a oraz na stronę internetową).

4.Udział w akcjach humanitarnych, zachęcanie uczniów do udziału w wolontariacie, np. WOŚP, Szlachetna Paczka, Góra Grosza.

5. Informowanie mediów o wydarzeniach szkolnych.

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotowi, psycholog szkolny

Cały rok

10.

Budowanie w uczniach poczucia własnej wartości

1.Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu tworzenia pozytywnego obrazu siebie.

2. Zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach oraz wspieranie w przygotowaniach.

3. Organizacja wyjść na warsztaty z zakresu kreowania własnego wizerunku organizowane przez WSZOP.

4. Stwarzanie uczniom możliwości nadrobienia braków w zakresie wiedzy i umiejętności.

5. Pedagogizacja rodziców w zakresie budowania pozytywnej samooceny u swojego dziecka.

 

Psycholog szkolny

Nauczyciele przedmiotowi, instytucje współpracujące

Cały rok

11.

Wyrobienie w uczniach świadomości dbania o zdrowie psychiczne

1. Przeprowadzenie cyklu zajęć wyjaśniających jakie czynniki wpływają na zdrowie psychiczne i jak mogą je zaburzać - przedstawienie sposobów dbania o zasoby psychiczne, wprowadzenie pojęcia „higieny psychicznej”.

2. Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klas III.

3. Zajęcia edukacyjne z zakresu metod relaksacji.

4. Zachęcanie uczniów do zgłaszania się do psychologa szkolnego, gdy zauważą problem.

 

Psycholog szkolny

Wychowawcy klas

Cały rok

12.

Profilaktyka zaburzeń psychicznych

1. Uczestnictwo w wykładach wyjaśniających etiologię zaburzeń psychicznych i ich terapię organizowanych przez SWPS.

2. Mini-wykłady dla uczniów, gdzie omawiane będą choroby uznawane za cywilizacyjne, np. depresja, zaburzenia nerwicowe, otyłość oraz ich terapia i sposoby radzenia sobie - przeprowadzane podczas godzin wychowawczych.

3. Zorganizowanie „Tygodnia Zdrowia Psychicznego” przy wsparciu Uniwersytetu Śląskiego.

4. Pedagogizacja rodziców w zakresie zaburzeń nastroju u młodzieży.

 

Psycholog szkolny

Wychowawcy klas, instytucje współpracujące

Cały rok

13.

Profilaktyka samobójstw oraz zachowań autoagresywnych i agresywnych

1. Zorganizowanie spotkania z psychologiem z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu.

2. Przekazanie uczniom bazy kontaktów oraz miejsc, gdzie mogą uzyskać pomoc w razie problemów lub nasilających się myśli samobójczych.

3. Zorganizowanie warsztatów dla uczniów, podczas których młodzież poznałaby sposoby radzenia sobie z emocjami.

4. Uczestnictwo uczniów w programie „Na zakręcie” organizowanym przez Areszt Śledczy w Sosnowcu.

5. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów mających na celu zapobiegania cyberprzemocy.

6. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących cyberprzemocy.

 

Psycholog szkolny

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu, Areszt Śledczy w Sosnowcu

Marzec

14.

Profilaktyka uzależnień

1. Spotkanie z pracownikami Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu lub innej placówki zajmującej się leczeniem uzależnień.

2. Udział w programach profilaktyki uzależnień.

3. Zajęcia na temat uzależnień behawioralnych, np. ortoreksji i nowych typów uzależnień.

4. Pedagogizacja rodziców: spotkania z toksykologiem dotyczące dopalaczy; prelekcja „Jak zapobiegać uzależnieniom wśród młodzieży?” oraz „Moje dziecko jest uzależnione - pomoc w wyjściu z nałogu”.

5. Udostępnienie uczniom listy placówek zajmujących się terapią uzależnień.

 

Psycholog szkolny

Rodzice, wychowawcy klas

Styczeń

15.

Przygotowanie uczniów do tworzenia relacji oraz wyrobienie świadomości własnej seksualności

1. Zorganizowanie spotkania z seksuologiem pracującym w SWPS.

2. Warsztaty dotyczące tworzenia bliskich związków i ich dynamiki.

3. Uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Uniwersytet Śląski dotyczących np. komunikacji w związku czy technik manipulacji stosowanych w związkach.

4. Prelekcja dla rodziców na temat wyzwań okresu adolescencji oraz wczesnej dorosłości.

 

Psycholog szkolny

Instytucje współpracujące, rodzice

Cały rok

16.

Kształtowanie w uczniach postawy empatii i tolerancji

1. Wspieranie inicjatyw prospołecznych uczniów podejmowanych w ramach wolontariatu.

2. Wizyta w Domu Seniora lub innej placówce opiekuńczej.

2. Warsztaty prowadzone przez fundację pracującą na rzecz osób niepełnosprawnych pozwalające młodzieży zrozumieć niepełnosprawność.

3. Zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz innych, np. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu, w Szlachetnej Paczce, w PCK.

 

Psycholog szkolny

Wychowawcy klas

Cały rok

17.

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

1.Kształtowanie w uczniach poczucia lokalnego patriotyzmu – zaznajomienie podczas lekcji wychowawczych z ważnymi datami i postaciami z historii regionu.

2. Organizacja wycieczek krajoznawczych pozwalających na bliższe poznanie obszaru Zagłębia Dąbrowskiego.

3. Lekcje historyczne „Sosnowiec kiedyś i dziś”.

 

Nauczyciele historii i geografii

Wychowawcy klas

Cały rok

18.

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce swobodnego przepływu ludności oraz różnic kulturowych.

2. Poznawanie różnorodności kulturowej przy równoczesnym uświadamianiu podobieństw.

3. Przybliżanie dorobku kulturowego oraz sylwetek wybitnych ludzi innych nacji.

4. Organizacja wycieczek zagranicznych.

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, historii i geografii

Cały rok

19.

Promowanie zdrowego stylu życia

1. Uświadamianie znaczenia zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla zdrowia. 2. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem.

3. Organizacja Dnia Sportu w szkole.

4. Organizacja warsztatów profilaktycznych na temat HIV/AIDS, WZW i innych chorób zakaźnych.

5. Profilaktyka dbania o zdrowie – warsztaty z lekarzem z zakresu profilaktyki chorób przewlekłych.

 

Higienistka, psycholog szkolny

Wychowawcy klas, instytucje współpracujące

Cały rok

 

 

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny