Postanowienia wstępne

§ 1

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, zwane w dalszej części statutu Liceum, jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną, prowadzoną przez Miasto Sosnowiec i nadzorowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.
 2. Akt erekcyjny Liceum stanowi uchwała nr 774/XLI/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1 w szkołę ponadgimnazjalną - II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Sosnowcu przy ul. Parkowej 1.
 3. Niniejszy statut jest podstawowym aktem prawnym regulującym całokształt zagadnień związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem Liceum.

 

§ 2

 1. Nazwa Liceum używana jest w pełnym brzmieniu.

 

§ 3

 1. Liceum posługuje się trzema pieczęciami:

a)      pieczęcią okrągłą dużą o treści:

                 godło państwowe w środku i napis w otoku:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII PLATER W SOSNOWCU

b)      pieczątką podłużną o następującej treści:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Emilii Plater

ul. Parkowa 1

41-200 Sosnowiec

tel./fax 266-45-35, NIP 644-26-68-614

c)      pieczęcią okrągłą małą o treści:

          godło państwowe w środku i napis w otoku:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII PLATER W SOSNOWCU

§ 4

Cykl kształcenia wynosi 3 lata i obejmuje młodzież nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia.

 

§ 4a

 1. Liceum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 2. Do świąt Liceum należą:

a)    Rozpoczęcie roku szkolnego.

b)   Zakończenie roku szkolnego.

c)    Ślubowanie uczniów klas I.

d)   Dzień Edukacji Narodowej.

e)    „Ostatni dzwonek”.

f)    Dzień Patrona.

g)   Rozdanie świadectw dojrzałości.

 1. Podczas świąt Liceum obowiązuje strój galowy.

 

Cele i zadania Liceum

§ 5

 1. Liceum realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dn. 07 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 2. W swoich działaniach Liceum kieruje się zasadami określonymi w jego Misji :

„II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, kierując się wartościami uniwersalnymi i dobrem uczniów, w warunkach poszanowania godności ludzkiej, obowiązującego prawa i tradycji przygotowuje swoich Absolwentów do podjęcia kształcenia na poziomie akademickim, przez stawianie wymagań edukacyjnych i etycznych, umożliwiających im sprostanie wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości, a także wspieranie ich wysiłków w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowego.”

 

 1. Celem działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych w Liceum jest możliwie największe zbliżenie się do ideału wychowawczego sformułowanego przez Radę Pedagogiczną w Modelu Absolwenta.

       Ideał wychowawczy, to jednostka odznaczająca się:

a)    operatywną i funkcjonalną wiedzą,

b)   umiejętnościami zbierania i przetwarzania informacji, komunikowania się, współpracy, podejmowania decyzji, samokształcenia,

c)    pożądanymi postawami wobec rzeczywistości, tj: kreatywności, samodzielności, odpowiedzialności, aktywności, krytycyzmu, optymizmu kultury osobistej,

d)   pożądanymi postawami etycznymi: uczciwością, tolerancją i otwartością,

e)    identyfikacją z tradycją narodu, regionu, szkoły.

 

§ 14

 1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi Liceum, lub Komitetowi Rodzicielskiemu wnioski, opinie we wszystkich sprawach Liceum, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającegozachowanie właściwych proporcji między obowiązkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunami samorządu i po uzyskaniu zgody dyrektora Liceum,

f)       prawo wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekunów samorządu.

 1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:

a)      przedstawić dyrektorowi Liceum własny regulamin i plan pracy,

b)      sukcesywnie realizować plan pracy i przedkładaćpo każdym semestrzesprawozdanie z jego wykonania,

c)      informowaćopiekuna o swych poczynaniachi konsultować z nim planowane działania,

d)     wszystkie imprezy kulturalne, sportowe itp. organizowane na terenie Liceum (w trakciezajęć lekcyjnychlub czasie wolnym od lekcji)  przeprowadzać po wcześniejszym, dokładnym ustaleniu ich warunków z dyrekcją Liceum,

e)      prowadzić dokumentację finansową i przedkładać ją opiekunowi,

f)       przeprowadzać wybory w terminie ustalonym z dyrektorem Liceum.

 

§ 15

1.      Współdziałanie organów Liceum:

a)      organom Liceum zapewnia się swobodę działania i prawo podejmowania decyzji w ramach posiadanych kompetencji,

b)      między organami Liceum istnieje stały przepływ informacji w zakresie podejmowanych decyzji i planowanych działań,

c)      dyrektor Liceum może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach organów Liceum,

d)     przedstawiciele organów Liceum mogą za zgodą Rady Pedagogicznej uczestniczyć w jej posiedzeniach,

e)      przedstawiciele organów szkoły mogą wzajemnie zapraszać się na swoje posiedzenia.

 1. Rozwiązywanie sporów:

a)      sytuacje sporne między organami powinny być rozstrzygane na zasadach wzajemnego porozumienia stron,

b)      wprzypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób określony w § 15.ust. 2.pkt.1.rozstrzygnięcie powierza się dyrektorowi Liceum, a gdy jest on stroną,organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w zależności od ich kompetencji.

 1. Współpraca z rodzicami uczniów:

a)      rodzice zobowiązani są do współdziałania z Liceum w procesie kształcenia wychowania i opieki, a w szczególności do przestrzegania obowiązków ustawowych i statutowych:

a.     zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,

b.     zapewnienia realizacji obowiązku nauki,

c.     zapewnienia dziecku warunków przygotowania się do zajęć,

  d.      stosowania się do postanowień statutu Liceum oraz obowiązujących regulacji i procedur,

  e.      czynnego udziału w pracach Rady Rodziców, zespołów doraźnych i zebraniach szkolnych.

b)      w szczególności wychowawcy zobowiązani są do:

a.    zapoznania rodziców ze statutemLiceriału do obowiązujących podstaw programowych,

 

d.      opiniowanie autorskich programów nauczania i innowacji dydaktycznych,

e.       uzgodnienie typu podręczników i listy lektur - przekazanie jej dyrektorowi szkoły.

 1. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wykazu tematów do egzaminu maturalnego.
 2. Upowszechnianie informacji o  procedurach i wymaganiach egzaminu maturalnego.
 3. Współpraca z innymi zespołami i organizowanie działań celem korelacji treści programowych.

 

§ 26

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane
  do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Liceum.
 4. Zadania wychowawcy:

a)    programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

a.       tworzy warunki do rozwoju uczniów i przygotowania do życia w społeczeństwie, mając na uwadze cel w postaci Modelu Absolwenta i narzędzia w postaci programu wychowawczego,

b.      rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między uczniami a społecznością szkolną,

c.       dąży do przekształcenia zespołu klasowego w grupę samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu.

b)   współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami mającymi trudności.

c)    ściśle współpracuje z rodzicami uczniów, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.

d)   współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich uczniów i doradztwa  dla ich rodziców.

e)    prawidłowo prowadzi dokumentację przebiegu nauczania każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 1. Uprawnienia wychowawcy:

a)    współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,

b)   ma prawo do uzyskania od właściwych organów szkolnych i pozaszkolnych pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy wychowawczej,

c)    ustala ocenę z zachowania swych uczniów,

d)   ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania uczniów,

e)    ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich uczniów do specjalistycznych komórek Liceum, służby zdrowia i kierownictwa Liceum.

 1. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem Liceum za:

a)    realizacjęplanuwychowania w swojej klasie,

b)   integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Liceum,

c)    wspieranie swych podopiecznych i ich rodziców/prawnych opiekunów w uzyskiwaniupomocy dla uczniów mających problemy edukacyjne, wychowawcze lub materialne,

d)   prawidłowość dokumentowania przebieguprocesunauczania swojej klasy.

 

§27

 1. Zadania pedagoga/psychologaszkolnego:

a)    aktywne uczestnictwo w realizacji statutowych zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających z Misji Liceum.

b)   stymulowanie wysiłków uczniów w celu osiągania kompetencji określonych w Modelu Absolwenta Liceum.

c)    diagnozowanie indywidualnych możliwości intelektualnych i fizycznych, potrzeb edukacyjnych i aspiracji życiowych uczniów, sytuacji wychowawczej, życiowej, motywacji uczniów, potrzeby wsparcia psychoedukacyjnego wysiłków uczniów i działań ich rodziców oraz zespołów klasowych, postępów uczniów przyjętych do Liceum na podstawie osiągnięć w konkursach przedmiotowych.

d)   rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych i stwarzanie możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

e)    otoczenie opieką uczniów w trudnej sytuacji losowej, organizowanie pomocy materialnej i wsparcia dydaktycznego uczniom potrzebującym, udział w pracach komisji stypendialnej.

f)    udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom potrzebującym, wspieranie wysiłków edukacyjnych i monitorowanie postępów młodzieży z dysfunkcjami, w tym rozpoznawanie zaburzeń i patologii z zakresie reakcji psychicznych.

g)   rozwijanie inteligencji emocjonalnej w zakresie dyspozycji i kompetencji psychicznych uczniów, umiejętności zachowywania się w sytuacjach konfliktowych,  kompetencji w zakresie komunikowania się, negocjacji i rozpoznawania technik manipulacji.

h)   podejmowanie działań mediacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych w relacjach miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

i)     propagowanie technik szybkiego i skutecznego uczenia się, prowadzenie otwartych zajęć grupowych dla młodzieży zainteresowanej problematyką psychologiczną.

j)     promowanie zdrowego stylu życia.

k)   upowszechnianie prawa oświatowego, szkolnego i wewnętrznych regulacji Liceum wśród uczniów i rodziców.

l)     prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z uczniami wymagającymi wsparcia psychoedukacyjnego, radzenia sobie ze stresem permanentnym i stresem sytuacyjnym oraz prowadzenie zajęć w zespołach klasowych, zgodnie z programem realizacji programu wychowawczego, programu profilaktycznego i rocznego programu rozwoju Liceum  oraz ścieżek edukacyjnych.

m) przygotowanie uczniów do skutecznego konkurowania na rynku pracy i rynku edukacyjnym, prowadzenie preorientacji zawodowej i poradnictwa w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz możliwości uzyskiwania wsparcia z instytucji wspomagających rozwój młodzieży.

n)   prowadzenie poradnictwa psychopedagogicznego dla uczniów i ich rodziców.

o)   ścisła współpraca z wychowawcami i rodzicami w organizacji i realizowaniu zadań profilaktycznych i wychowawczych w odniesieniu do indywidualnych uczniów i zespołów klasowych oraz  wspieranie rozwiązywania problemów wychowawczych.

p)   organizowanie i prowadzenie działań w celu adaptacji uczniów klas pierwszych.

q)   organizowanie i promowanie wolontariatu i innych form pożytku publicznego.

r)     rozwijanie zainteresowań młodzieży przez aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i innych.

s)    przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu: uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, wulgaryzacji relacji międzyludzkich, agresji, uzależnieniom od środków medialnego przekazu, nieuzasadnionej absencji uczniów i spóźnieniom, postawom unikania przez uczniów uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

t)     sporządzanie dla dyrekcji Liceum miesięcznych raportów o stanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej.

u)   sprawowanie opieki nad uczniami przyjętymi do Liceum na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

v)   kompletowanie i ewidencjonowanie dokumentacji indywidualnego toku nauczania.

w) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

x)   udzielanie pierwszej pomocy w przypadku wypadków i zachorowań uczniów oraz sprawowanie nad nimi opieki do czasu powiadomienia i odebrania przez rodziców.

y)   opracowanie projektów programów rozwoju Liceum w części dotyczącej profilaktyki, planów wychowania i wsparcia psychopedagogicznego w realizacji zadań Liceum.

z)    uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym.

aa) współpraca z instytucjami wsparcia edukacyjnego i socjalnego.

bb)  wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora Liceum.

2.      Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a)    zajęcia rozwijające uzdolnienia – przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

b)    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – przeznaczone dla uczniów mających trudności w nauce.

c)    zajęcia specjalistyczne – przeznaczone dla uczniów z dysfunkcjami/zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

d)    zajęcia związane w wyborem kierunku kształcenia, zawodu, planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

e)    porady i konsultacje.

3.      Zadania doradcy zawodowego

a)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej.

b)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

c)      prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

d)     koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

e)      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

f)       wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

g)      udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom ich rodzicom.

4.      Szczegółowe zasady poradnictwa zawodowego określa „Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego”

 

§ 28

Zakres obowiązków, czynności i odpowiedzialności pracowników Liceum niebędących nauczycielami ustala dyrektor Liceum.

 

Uczniowie Liceum

§29

 1. Rekrutację uczniów do klas pierwszych prowadzi powołana przez dyrektora Liceum komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w składzie:

a)      dyrektor,

b)      wicedyrektor,

c)      wychowawcy przyszłych klas I,

d)     pedagog lub psycholog szkolny,

 1. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji i określa zadania jej członków.
 2. Kryterium przyjęcia do klasy pierwszej stanowi łączna ilość punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Decyzje w sprawie ilości punktów podejmuje komisja rekrutacyjna.
 3. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala na dany rok wykaz punktowanych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, sposób punktowania udziału w konkursach, wyróżnień oraz innych osiągnięć ucznia. Powyższe ustalenia nie mogą byćsprzeczne z postanowieniem Kuratora Oświaty.
 4. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w terminie określonym w odrębnych przepisach podaje do wiadomości informacje o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć.
 5. Możliwość wyboru języka obcego przez kandydata ograniczonajest możliwościami kadrowymi Liceum i planem organizacyjnym Liceum, w klasach z rozszerzonym programem nauczania języka obcego także predyspozycjami językowymi ucznia.
 6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, przyjmowani
  są do Liceum niezależnie od wyników punktacji ustalonej przez komisję rekrutacyjną.
 7. Przy przyjmowaniu do Liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

a)    sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b)   kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c)    kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

d)   skreślony.

 1. Listę przyjętych do klasy pierwszej ustala na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i ogłasza komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
 2. Decyzja komisji rekrutacyjnej o przyjęciu do Liceum jest ostateczna.
 3. Komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 30

Uczeń klasy I składa ślubowanie według następującej Roty:

 

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Liceum i wszystkich członków społeczności szkolnej, szanować prawa i obyczaje Liceum oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor ucznia II Liceum Ogólnokształcącego imienia Emilii Plater w Sosnowcu

 

§ 31

 1. Uczeń ma prawo do:

a)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

b)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

c)    korzystania z pomocy doraźnej, pomocy materialnej, stypendium szkolnego i stypendium za wyniki w nauce  na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

d)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

e)    swobody wyrażania myśli i przekonań,  w szczególności dotyczących życia i obyczajów Liceum, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

f)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

g)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

h)   pomocy w przypadku trudności w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga/psychologaszkolnego oraz innych osób i instytucji określonych
w odrębnych przepisach.

i)     korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

j)     korzystania, na ustalonych warunkach, z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotek.

k)   wpływania na życie i obyczaje Liceum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działającychwLiceum.

 1. W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się do:

a)    wychowawcy klasy,

b)   pedagoga/psychologaszkolnego,

c)    Samorządu Uczniowskiego,

d)   dyrektora Liceum,

e)    skreślony,

f)    organu nadzorującego – za pośrednictwem dyrektora Liceum.

 

§ 32

 

 1. Uczeń Liceum jest zobowiązany:

a)    dbać o honor Liceum, godnie je reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje.

b)   przestrzegać przepisów prawa powszechnego i prawa szkolnego.

c)    przestrzegać ustaleń władz szkolnych i przepisów wydanych przez władze oświatowe i państwowe.

d)   systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki.

e)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.

f)    punktualnie przybywać na zajęcia.

g)   posiadać zeszyt kontaktów z rodzicami, w którym umieszcza się pisemne usprawiedliwienia nieobecności w szkole, zwolnienia z zajęć i inne informacje, np. o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych lub nieklasyfikowaniu ucznia w przypadku technicznych problemów związanych z poinformowaniem o nich uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów za pomocą dziennika elektronicznego; pisemne usprawiedliwienia nieobecności przedkładać wychowawcy nie później niż na pierwszej godzinie z wychowawcą po ustaniu nieobecności.

h)   prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

i)     przynosić na lekcje podręczniki i pomoce naukowe.

j)     wykonywaćzlecone przez nauczycielaprace terminowo i rzetelnie.

k)   przestrzegać zasad higieny, estetyki i skromności codziennego stroju i wyglądu
w trakcie przebywania w szkolei na imprezach szkolnych, także odbywających się poza Liceum:

     a. nie eksponować kontrowersyjnych ozdób, np. tatuażu, piercingu itp.,

b.  unikać niestosownego, nieskromnego lub wyzywającego stroju, np. ubrań z dużymi dekoltami, strojów odsłaniających brzuch, plecy, bardzo krótkich spódniczek

c.  kolorowych fryzur,

d. wyrazistego makijażu.

l)     przestrzegać kompletności stroju galowego obowiązującego w dniach uroczystości szkolnych:

a.  dziewczęta:  bluzka w stonowanym kolorze, ciemna spódnica lub spodnie w kolorze czarnym lub granatowym (nie z dżinsu), obuwie wyjściowe,

b.  chłopcy:  koszula w stonowanym kolorze, krawat, ciemna marynarka i spodnie (czarne, granatowe, stalowe), obuwie wyjściowe.

m)  przestrzegać zasad kultury współżyciaspołecznegoi kultury języka w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Liceum.

n)   dbać o wspólne dobro, ład i porządek, a w przypadku wyrządzenia szkody spowodować jej usunięcie lub ponieść kosztyjej usunięcia.

o)   stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy.

p)   dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, a w szczególności:

a.    przestrzegać zasad higieny osobistej,

b.    właściwie zachowywać się w czasie przerw i zajęć dydaktycznych,

c.    nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów, w tym papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów)

d.   nie używać i nie posiadać narkotykóworaz innych prawnie zakazanych substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy),

e.    przestrzegać zasadbezpiecznegoporuszania się w szatni, na korytarzach i w klatce schodowej,

f.     nosić w szkole miękkie obuwie zmienne,

g.    informować przełożonych o wszelkich zagrożeniach i wypadkach.

q)   dostosować się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć i uroczystości szkolnych (z wyjątkiem szczególnych sytuacji, gdy opiekujący się uczniami nauczyciel wyrazi na to zgodę).

r)     pełnienia dyżurów klasowych i szkolnych.

s)    kontrolować codziennie wpisy w dzienniku elektronicznym dotyczące swych ocen, swej frekwencji, informacji od nauczycieli lub innych pracowników Liceum przekazywanych uczniom. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości niezwłocznie poinformować o nich wychowawcę klasy lub wychowawcęzastępczego.

 

 

§ 33

 

 1. Liceum przewiduje następujące nagrody dla uczniów:

a)    pochwała na forum klasy,

b)   pochwała na forumszkoły,

c)    wyróżnienie,

d)   nagroda rzeczowa, pieniężna lub typowanie do stypendium,

e)    wycieczka,

f)    skreślony,

g)   inne, ustalane doraźnie.

 1. Podstawę do przyznania nagród stanowią:

a)    wyniki w nauce,

b)   aktywność społeczna,

c)    osiągnięcia sportowe,

d)   wzorowa postawa,

e)    osiągnięcia wolimpiadach ikonkursach przedmiotowych,

f)    inne osiągnięcia ucznia.

 1. Nagrody przyznawane są przez dyrektora Liceumna wniosek poszczególnych nauczycieli lub któregoś z organów Liceum.
 2. Decyzje o przyznaniu nagród rzeczowych są opiniowane przez Radę Pedagogiczną.

 

 

§ 34

 

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Liceum przewiduje się następujące rodzaje kar:

a)    upomnienie ustne wychowawcy udzielone indywidualnie lub na forum klasy,

b)   nagana pisemna wychowawcy,

c)    odsunięcie od udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

d)   upomnienie ustne, nagana pisemna dyrektora szkoły w obecności rodzicówucznia,

e)    skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 1. Uczeń lub jego rodzic w terminiedotrzech dni od nałożenia kary mogą - za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego - odwołać się na piśmie od wymierzonej kary do dyrektora Liceum lub Rady Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów w przypadkach:

a)    rażącego nierespektowania obowiązujących zasad prawa ogólnego i szkolnego,

b)   notorycznego uchylania się od realizacji obowiązków ucznia Liceum,

c)    nieskuteczności stosowanych dotychczas kar,

d)   postępowania poważnie uchybiającego godności ucznia Liceum,

e)    postępowania poważnie naruszającego godność innych członków społeczności Liceum,

f)    wykroczenia przeciwko zdrowiu lub życiu w odniesieniu do siebie lub członków społeczności szkolnej,

g)   posiadania, rozprowadzania lub używania narkotyków oraz innych środków odurzających,

h)   zachowania skutkującego dwukrotnym ustaleniem nagannej oceny zachowania.

 1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji dyrektora Liceum, od której przysługuje prawo odwołania do organu nadzorującego za pośrednictwem dyrektora Liceum w terminiedo14 dni od otrzymania decyzji.

 

Opieka i bezpieczeństwo

§ 35

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Liceum sprawują:

a)    nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne,

b)   nauczyciele - bibliotekarze podczas przebywania uczniów  w czytelni Liceum,

c)    nauczyciele dyżurujący - podczas przerw między zajęciami,

d)   pedagog/psychologszkolny – podczas przerw w zajęciach.

 

b.    informowania rodziców o aktualnych przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów,
o których mowa w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

c.    informowania o postępach w nauce i zachowaniu na zebraniach klasowych,informowania o możliwościkonsultacjiz nauczycielami, a także w trybie szczególnym (np. w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną) w terminie ustalonym z nauczycielem z zastrzeżeniem, że informacja o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną na koniec roku przekazywana jest rodzicom ucznia w formie pisemnej lub ustnej za pisemnym potwierdzeniem.

c)      rodzice uzyskują informację o przyczynach trudności w nauce i sposobach poprawy ocen oraz innych problemach wynikających z procesu dydaktycznego
i wychowawczego w pierwszym rzędzie od nauczyciela przedmiotu. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia między nauczycielem przedmiotu
a rodzicami, w kontaktach pośredniczy wychowawca. Po wyczerpaniu tych możliwości bądź w przypadku nieskuteczności bezpośredniego kontaktu
na drodze nauczyciel-wychowawca -rodzice, strony mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem o interwencję do dyrektora Liceum.

d)     w Liceum co najmniej raz na kwartał, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, odbywają się zebrania (ogólne i klasowe) oraz konsultacje z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno-wychowawcze. W spotkaniach tych uczestniczą wszyscy nauczyciele.

 

Organizacja pracy Liceum

§ 16

 

§ 17

a)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

b)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego. Szczegółowe zasady podziału na grupy określono w pkt. 5-11.

c)      na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

d)     Podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż  26 uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

a)      napisać test kwalifikujący i uzyskać wymaganą do przejścia na wyższy poziom językowy liczbę punktów (testy przygotowują i ustalają kryteria ich oceny nauczyciele języków obcych zatrudnieni w II LO w Sosnowcu),

b)      udzielić odpowiedzi ustnej, która zostanie uznana (według opracowanych kryteriów) za zgodną z poziomem wybranej grupy językowej,

c)      zobowiązać się pisemnie do uzupełnienia wszelkich zaległości i różnic programowych w ciągu miesiąca od zmiany grupy (jeśli uczeń jest niepełnoletni zobowiązanie podpisują także jego rodzice lub opiekunowie prawni),

d)     posiadać, do tygodnia po zmianie grupy, podręcznik, który obowiązuje w nowej grupie językowej.

11.  Jeśli opinia ucznia oraz jego rodziców (jeśli jest niepełnoletni) i nauczyciela języka obcego na temat zmiany grupy językowej nie będą się pokrywały, ostateczną decyzję  podejmuje dyrektor szkoły.

 

§ 18

 

§ 19

 

§ 20

 

§ 21

3.  Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzeniezajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.

 

§ 22

a)      gromadzenie, opracowanie, przechowywanie iudostępnianiezbiorów– książek, czasopism i innych źródeł informacji oraz informowanie o zbiorach innych bibliotek,

b)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

c)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wyrabia nawyk czytania i uczenia się poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, udzielanie pomocy w wyborze zbiorów, informowanie o aktywności czytelniczej uczniów, kontakty interpersonalne z czytelnikami, doradztwo w tworzeniu warsztatu pracy umysłowej ucznia, inspirowanie działań twórczych, przygotowanie do świadomego odbioru dóbr kultury, prowadzenie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

d)     troska o prawidłową strukturę zbiorów, ich stan i właściwe opracowanie informacyjno – biblioteczne,

e)      prowadzenie przysposobienia bibliotecznego oraz popularyzacjawiedzy czytelniczej,

f)       realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w planach pracy szkoły na dany rok szkolny,

g)      popularyzacja piśmiennictwa pedagogicznego wśród nauczycieli,

h)      opracowanie rocznego szczegółowego planu pracy,

i)        rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

j)        promowanie biblioteki i czytelnictwa

k)      ilość pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

a)      Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:

a.       Biblioteka kształci użytkownika informacji (uczniowie samodzielnie korzystają z warsztatu informacyjnego biblioteki, wykorzystują aparat naukowy książki).

b.      Biblioteka stwarza warunki do samokształcenia (uczniowie dokonują świadomego wyboru źródeł informacji, korzystając z katalogu alfabetycznego i rzeczowego oraz pomocy nauczyciela-bibliotekarza, potrafią wykorzystać zebrane informacje w procesie samokształcenia).

c.       W bibliotece zapewnione są warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia (w indywidualnych rozmowach z uczniami nauczyciele-bibliotekarze rozpoznają i uwzględniają w swojej pracy ich potrzeby czytelnicze, biblioteka ma wypracowane formy pracy z uczniem zdolnym, przy gromadzeniu zbiorów uwzględniane są sugestie uczniów dotyczące zakupu nowych pozycji popularnonaukowych i naukowych).

d.      Biblioteka wspomaga przygotowania uczniów do olimpiad i konkursów.

e.       Biblioteka stosuje różne formy pracy wychowawczej z uczniem: rozmowy indywidualne i grupowe, lekcje biblioteczne dotyczące regulaminu biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej.

f.       Biblioteka promuje pożądane postawy uczniów (koleżeństwa, życzliwości, kultury osobistej) poprzez rozmowy i udostępnianie materiałów na ten temat.

g.      Biblioteka inicjuje wyjścia uczniów do instytucji kulturalnych.

b)      Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami:

a.       Nauczyciele uzyskują pomoc ze strony biblioteki (gromadzone są wydawnictwa zgodnie z potrzebami nauczycieli, nauczyciele są informowani o nowościach wydawniczych).

b.      Nauczyciele-bibliotekarze uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

c.       Działania biblioteki są promowane na forum szkoły (Rada Pedagogiczna informowana jest o działalności biblioteki szkolnej na posiedzeniach plenarnych, działalność biblioteki promowana jest w rozmowach indywidualnych).

d.      Gromadzone w bibliotece materiały ułatwiają organizację imprez szkolnych.

e.       Biblioteka współpracuje z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym poprzez gromadzenie tekstów do prowadzenia lekcji wychowawczych, wydawnictw dotyczących profilaktyki uzależnień, udostępnianie materiałów dotyczących egzaminów maturalnych typu informatory i sylabusy.

f.       Nauczyciele-bibliotekarze w porozumieniu z nauczycielami dokonują zakupu książek na nagrody i pamiątki dla uczniów, ze środków szkoły.

c)      Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami/opiekunami prawnymi:

a.       Przekazywanie informacji o czytelnictwie,

b.      Zasięganie opinii rodziców/opiekunów prawnych w kwestii zakupów książek,

c.       Informowanie rodziców/opiekunów prawnych o organizacji imprez szkolnych i środowiskowych.

d)     Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami i instytucjami kulturalnymi:

a.       Wymiana informacji dotyczących gromadzonych zbiorów

b.      Wymiana doświadczeń

c.       Wymiana informacji nt. konkursów, wystaw, szkoleń, spotkań autorskich

 

Nauczyciele i inni pracownicy Liceum

§ 23

 

§ 24

a)      rzetelnie realizować program kształcenia, wychowania i opieki, osiągając w stopniu optymalnym cele Liceum ustalone w programach i w planach pracy Liceum oraz  w Modelu Absolwenta.

b)      w swej pracy kierować się Misją II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater.

c)      kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

d)     dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą  demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

e)      respektować prawo oświatowe i wewnątrzszkolne.

f)    wspierać swoja postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój intelektualny i psychofizyczny uczniów.

g)   wspierać uczniów w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.

h)   udzielać pomocy w przezwyciężaniu przez uczniów niepowodzeń szkolnych.

i)     obiektywnie oceniać i równo traktować wszystkich uczniów.

j)     informować wychowawcę, rodziców, dyrekcję i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktycznych i wychowawczych swoich uczniów.

k)   uczestniczyć w pracach zespołów przeprowadzających egzaminy maturalne.

l)     dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, w tym:

a.    uczestniczyć w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym,

b.     wzbogacać własny warsztat pracy i wnioskować do dyrektora o wzbogacenie bazy dydaktycznej.

m) prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań.

n)  dbać o powierzony majątek oraz mienie szkolne i chronić je przed dewastacją.

o)  współpracować z pedagogiem/psychologiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem dla nieletnich, kuratorami zawodowymi
i społecznymi, policją i komitetem ochrony praw dziecka.

p)   ustalić z zespołem nauczycieli wybór podręcznika, materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy (zespół nauczycieli może wybrać więcej niż jeden podręcznik do danego przedmiotu).

q)   realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

r)     udzielać pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, udzielać  mu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, informować rodziców ucznia o jego szczególnych uzdolnieniach.

a)    decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu dopuszczonych do użytku szkolnego przez właściwe organy,

b)   decyduje o treści programu koła lub zespołu, jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół,

c)    decyduje o ocenie bieżącej, śródroczneji rocznej postępów swoich uczniów,

d)   wnioskuje do wychowawcy w sprawie oceny z zachowania uczniów,

e)    wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

a)    przestrzeganie prawa oświatowego i prawa wewnątrzszkolnego,

b)   poziom wyników dydaktycznychuczniów, których naucza,

c)    stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

d)   realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych,

e)    realizację zadań przydzielonych w planie pracy Liceum.

a)    bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie przydzielonych dyżurów,

b)   dokumentowanie przebiegu nauczania i zabezpieczenie dokumentacji przebiegu nauczania,

c)    zabezpieczenie powierzonych mu danych osobowych,

d)   przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

e)    zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Liceum powierzonych opiece nauczyciela przez kierownictwo szkoły, jeśli zdarzenie zaistniało wskuteknieporządku, braku nadzoru i zabezpieczeniaze strony odpowiedzialnej za mienie osoby,

f)    przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.

 

§ 25

a)    opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

b)   ustalenie (pod kierunkiem wychowawcy klasowego) planu wychowawczego przyjętego do realizacji w danym roku i jego efektywna realizacja przez nauczycieli uczących w danej klasie.

a)      koordynowanie zadań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli:

a.       organizacja szkoleń Rady Pedagogicznej,

b.      skreślony,

c.       skreślony,

d.      propagowanie efektywnych form pracy,

e.       otoczenie opieką nauczycieli o niewielkim stażu pracy (zapoznanie z regulaminami, udział w lekcjach otwartych, poradnictwo itp.).

b)      Koordynowanie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych, a w tym:

a.       ustalenie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych,

b.      opracowanie kryteriów ocen lub zaliczania zajęć,

c.       dostosowanie programów nauczania i rozkładó%A  

 

Organy Liceum

§ 6

a)      Dyrektor szkoły,

b)      Rada Pedagogiczna.

a)      skreślony,

b)      Rada Rodziców (Komitet Rodzicielski),

c)      Samorząd Uczniowski.

 

§ 7

Dyrektor Liceum jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym wszystkich pracowników Liceum. Dyrektor Liceum:

 

§ 8

Zadania szczegółowe dyrektora Liceum:

1.      Opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Liceum niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania (roczny plan pracy Liceum, arkusz organizacyjny szkoły).

2.      Decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły.

3.      Opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4.      Przyjmowanie uczniów do Liceum oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o obowiązujące  przepisy.

5.      Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom Liceum w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

6.      Współdziałanie z RadąPedagogiczną.

7.      Dokonywanie formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracownikówszkoły.

8.      Organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.

9.      Wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom placówki.

10.  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – zgodnie z odrębnymi przepisami.

11.  Dbanie o powierzone mienie.

12.  Wnioskowanie o przyznanie nagród i odznaczeń oraz innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły.

13.  Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom.

14.  Dopuszczanie do użytku szkolnego programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela, po uprzednim zaopiniowaniu programu przez Radę Pedagogiczną.

15.  Podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie Liceum. 

16.  Informowanie prezydenta miasta,na terenie którego zamieszkuje uczeń niepełnoletni (poniżej 18 roku życia),o niespełnianiu obowiązku nauki lub zmianie w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

 

§ 9

1.      Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

2.      O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Liceum oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

3.      Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Liceum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

4.       Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna.

 

§ 10

a)      Przedkłada do obliczeń płacowych pisemne kartyodbytych godzin ponadwymiarowych, płatnych zastępstw i innych elementów płacowych nauczycieli.

b)      Kontroluje zgodność odbywania zastępstw i godzin ponadwymiarowych z ich dokumentacją.

c)      Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi księgęzastępstw.

d)     Hospituje i obserwuje wszystkie formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, udziela niezbędnego instruktażu, kontroluje realizację zaleceń pohospitacyjnych.

e)      Czuwa nad dyscypliną młodzieży i pracowników Liceum.

f)       Dokonuje okresowej i bieżącej analizy wyników nauczania i przedkłada wnioski na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

g)      Nadzoruje pracę pedagoga szkolnego w zakresie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, życiurodzinnym orazniedostosowanym społecznie.

h)      Przygotowuje pod względem organizacyjnym egzaminy maturalne i postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne.

i)        Kieruje pracami komisji inwentaryzacyjnej.

j)        Wypełnia polecenia dyrektora Liceum i zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

 

§ 11

a)      zatwierdzanie planu pracy Liceum, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

b)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Liceum po zaopiniowaniu przez właściwe organy,

d)     ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

f)       uchwalanie statutu Liceum.

g)      uchwalenie rocznegoprogramudziałań wychowawczych i rocznegoprogramudziałań profilaktycznych,

h)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

a)      organizację pracy Liceum,

b)      tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c)      projekt planu finansowego Liceum,

d)     wnioski dyrektora Liceum o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

f)       zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,

g)      przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych z wychowania fizycznego.

h)      skreślony

i)        wprowadzanie dodatkowych zajęć, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

 

§ 12

skreślony

 

§ 13

a)      Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a.    programu wychowawczego Liceum, obejmującego wszystkie treści i działania charakterze wycho­wawczym skierowane do uczniów, 

b.    programu profilaktyki.

b)      Opiniowanie:

a.  programu i harmono­gramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  Liceum,

b.  opiniowanie projektu planu finan­sowego składanego przez dyrektora Liceum.

c)      Występowanie do dyrektora i innych organów Liceum lub organu prowadzącego szko­łę oraz organu sprawują­cego nadzór pedagogiczny z wnioska­mi i opiniami
we wszystkich sprawach szkoły.

d)            Gromadzenie funduszy z do­browolnych składek rodziców oraz in­nych źródeł w celu wspierania działalności statu­towej Liceum.

e)              Opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz wprowadzanych dodatkowych zajęć.

a)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Komitetu Rodzicielskiego,

b)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Komitetu Rodzicielskiego Liceum,

c)      zasady wydatkowania funduszy pochodzących ze składek, o których mowa w pkt. 2.4.

a)    od 7.30 do 14.30 według harmonogramu dyżurów szkolnych,

b)   od 7.00 do 7.10 - jeśli w Liceum odbywają się zajęcia na tzw. „0” – i po 8 lekcji (do 15.30); dyżury te pełnią koło sal, w których odbywają się lekcje, nauczyciele mający zajęcia na tzw. „0”, a po 8 lekcji nauczyciel sprowadza grupę do szatni,

c)    dyżury przed szkołą nauczyciele pełnią – z wyjątkiem dni deszczowych –
od początku maja do końca roku szkolnego i od rozpoczęcia roku szkolnego
do końca września, chyba ze dyrektor Liceum zarządzi inaczej.

a)    niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów, przejawom braku kultury,

b)   paleniu papierosów, używaniu i rozprowadzaniu narkotyków, piciu alkoholu,

c)    zanieczyszczaniu korytarzy szkolnych i pomieszczeń sanitarnych,

d)   niszczeniu mienia.

a)    wyłączenie głównego zaworu gazu,

b)   wyłączenie napięcia prądu elektrycznego ze stanowisk uczniowskich,

c)    zabezpieczenie maszyn i urządzeń,

d)   kontrolowanie, czy gaśnica znajduje się we właściwym miejscu, widocznym i dostępnym,

e)    uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących.

 

§ 36

a)    uczestnictwo uczniów Liceum w zajęciach ma charakter obowiązkowy i stanowi jeden z podstawowych elementów procesu kształcenia, klasyfikacji
i przeprowadzania egzaminów.

b)   nieobecność ucznia na zajęciach organizowanych przez Liceum wymaga usprawiedliwienia.

c)    rodzice /opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń mogą zwrócić się do wychowawcy klasy o usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach.

d)   decyzję o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca klasy po zapoznaniu się z prośbą osoby uprawnionej tj. rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia.

e)    prośba o usprawiedliwienie nieobecności powinna mieć formę pisemną - wpis w zeszycie kontaktów z rodzicami lub informacja przesłana wychowawcy klasy przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia za pomocą poczty w dzienniku elektronicznym (wysłana z konta dostępu zalogowanego w systemie opiekuna,  nie ucznia). Nie będą honorowane prośby niepodpisane przez rodziców/prawnych opiekunów, przesyłane za pomocą smsów, wysyłane z konta e-mailowego ucznia lub adresu, którego nie podali wcześniej rodzice/prawni opiekunowie ucznia, logując się do dziennika elektronicznego.

f)    prośba o usprawiedliwienie powinna zawierać:

a.    precyzyjne określenie daty/okresu nieobecności (dzień/dni od – do, miesiąc, rok, a w szczególnym przypadku również godziny lekcyjne),

b.    konkretną przyczynę nieobecności,

c.    uzasadnienie, w szczególnych przypadkach poparte dokumentami potwierdzającymi, np. opinią lekarską,

d.   własnoręczny podpis osoby uprawnionej.

g)   skreślony.

h)   skreślony.

i)     wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności w przypadku:

a.  nieterminowego przedłożenia prośby o usprawiedliwienie  (późniejszego niż pierwsza godzina wychowawcza po okresie nieobecności),

b.  zastrzeżeń dotyczących wiarygodności prośby o usprawiedliwienie (np. jej nieczytelności, podejrzenia o nieautentyczność itd.), w takim przypadku konieczny jest kontakt z rodzicem ucznia niepełnoletniego,

c.  braków formalnych (daty, podpisu osoby uprawnionej, podania przyczyny absencji),

d.skreślony,

e.  skreślony,

f.   wątpliwości dotyczących zasadności częstych nieobecności i zwolnień z zajęć.

j)     w przypadku wątpliwości dotyczących zasadności lub autentyczności usprawiedliwienia nieobecności – poza prawnymi opiekunami ucznia wychowawca klasy może zwrócić się z prośbą o pomoc przy weryfikacji usprawiedliwienia do higienistki szkolnej, psychologa lub pedagoga szkolnego.

a)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych w trybie szczególnym.

b)   tryb szczególnyobejmuje:

a.       poinformowanie przez wychowawcę o usprawiedliwieniu  klasowego zespołunauczycieli i wpisanie odpowiedniej adnotacji do dziennika lekcyjnego,

b.      skreślony.

a)   egzaminy  i sprawdziany wewnętrzne:

a.    w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu (lub części egzaminu) z danego przedmiotu,
na udokumentowanywniosek wnioskodawcy (rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub ucznia pełnoletniego) dyrektor Liceum może ustalić dodatkowy termin egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego lub sprawdzianu.

b.    wniosek, o którym mowa w ustępie a), wraz z załączonymi do niego dokumentami, należy przedłożyć dyrektorowi Liceum nie później niż w dniu egzaminu.

c.    uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu/ sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Liceum.

b)       egzamin maturalny:

a.   w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zgodnie z harmonogramem egzaminów, na udokumentowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego
lub pełnoletniego absolwenta dyrektor komisji okręgowej może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z przedmiotu
lub przedmiotów w dodatkowym terminie.

b.  wniosek, o którym mowa w ustępie a), należy przedłożyć dyrektorowi szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

c.  dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niegodokumentami dyrektorowi komisji okręgowej najpóźniej następnego dnia
po otrzymaniu wniosku.

d.dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni
od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

a)    rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczniowie oraz nauczyciele
lub higienistka szkolna w uzasadnionych przypadkach mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych w ciągu jednego dnia nauki. 

b)   osoba zwalniająca się lub zwalniająca uczniów (dotyczy nauczycieli i higienistki szkolnej) zobowiązana jest przedłożyć zastępcy dyrektora do akceptacji:

a.       pisemną prośbę o zwolnienie zawierającą:

·      precyzyjne określenie daty i zajęć (dzień, miesiąc rok, godziny lekcyjne),

·      konkretną przyczynę zwolnienia,

·      uzasadnienie, w szczególnych przypadkach poparte dokumentami potwierdzającymi,

·      własnoręczny podpis osoby uprawnionej,

b.  pisemną zgodę (podpisy pod zwolnieniem) nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, których dotyczy zwolnienie,

c.  pisemną zgodę (podpis pod zwolnieniem) wychowawcy klasy lub wychowawcy zastępczego,

d.zwolnienie z lekcji uczeń zostawia w sekretariacie szkoły.

c)    zwolnienie zaakceptowane przez zastępcę dyrektora lub inną osobę wskazaną przez dyrektora Liceum należy okazać:

a.       szatniarzowi – celem wydania rzeczy z szatni,

b.      wychowawcy klasy – na godzinie z wychowawcą.

a)    uczniowie w porozumieniu ze swymi rodzicami/opiekunami prawnymi mogą w uzasadnionych przypadkach zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora Liceum o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych celem  przygotowania się do udziału w olimpiadach na szczeblu okręgowym (do 1 tyg.) lub centralnym (do 2 tyg.). 

b)   zwolnienie następuje po uzyskaniu pisemnej zgody zespołu nauczycieli uczących w klasie (podpisy zespołu uczącego pod prośbą o zwolnienie), zgody rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia i akceptacji zwolnienia przez dyrektora Liceum.

 

System oceniania wewnątrzszkolnego

§ 37

Założenia ogólne:

 

a)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz jego zachowaniu,

b)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

c)    motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d)   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

a)    osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)   zachowanie ucznia.

a)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)   ustalanie kryteriów ocen zachowania,

c)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skali i formach określonych w statucie oraz ocen rocznych w skali, o której mowa w przepisach prawa dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f)    ustalanie warunków i trybu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

a)    Zapoznaje uczniów klas I i przypomina uczniom klas II oraz III zasady kontraktu zawartego pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim.

b)   Informuje uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Potwierdzeniem jest wpis do dziennika lekcyjnego (przy temacie lekcji) oraz informacja w protokole z pierwszego w roku szkolnym zebrania rodziców. Zapoznaje uczniów
z zasadami, według których uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione prace kontrolne, oraz z formą uzasadniania oceny postępów w nauce.

c)    informacje powyższe przekazane są w formie ustnej. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 8.2, nauczyciel dokumentuje odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca informuje również rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów o dostępności dokumentów zawierających szczegółowe informacje, o którym mowa w  ust. 8.2, w bibliotece szkolnej, co rodzice ( prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem na imiennej liście.

 

Ocenianie zajęć edukacyjnych

§ 38

1.         Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych polega na mierzeniu postępów ucznia przy stosowaniu różnych (zgodnych z zasadami metodyki przedmiotu) form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, przy zachowaniu proporcji stosowania form właściwych dla specyfiki przedmiotu.

2.         Dyrektor szkoły może zlecić dokonanie mierzenia osiągnięć edukacyjnych ucznia przez przeprowadzenie badania wyników nauczania lub testów przyrostu kompetencji.

3.         Termin i zakres materiału do badania wyników, testów przyrostu kompetencji, nauczyciel podaje do wiadomości uczniów przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a prac klasowych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.         Ocenianie bieżące dokonywane jest systematycznie i rytmicznie, w sposób umożliwiający sprawdzenie rzeczywistego poziomu wiedzy i umiejętności,
przy zachowaniu zasady samodzielności pracy ucznia.

5.         Naruszenie przez ucznia zasady samodzielności w trakcie sprawdzania  osiągnięć edukacyjnych jest równoznaczne z dyskwalifikacją jego pracy (wypowiedzi lub ćwiczenia), czyli wystawieniem oceny niedostatecznej.

a)    nauczyciel ma obowiązek odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca bierze go pod uwagę przy ustalaniu oceny z zachowania.

a)    uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy tylko oceny niedostatecznej z dłuższej pisemnej pracy klasowej w ciągu tygodnia od jej otrzymania.

b)   nauczyciel, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na wielokrotną poprawę pracy pisemnej, odpowiedzi ustnej lub poprawę oceny innej niż niedostateczna.

celujący - cel – 6,

bardzo dobry - bdb – 5,

dobry - db – 4,

dostateczny - dst- 3,

opuszczający - dp – 2,

niedostateczny - ndst – 1,

a)      Skrótem „nb” w rubryce dziennika z ocenami zostaje odnotowany fakt, że uczeń nie zgłosił się na  zapowiedziany  wcześniej pisemny sprawdzian wiadomości,

b)      W miejsce skrótu „nb” zostanie wpisana ocena uzyskana ze znajomości materiału   (objętego sprawdzianem), który uczeń ma obowiązek  zaliczyć w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem,

c)      Jeśli uczeń nie dopełni obowiązku zaliczenia materiału objętego sprawdzianem, będzie to brane pod uwagę przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej.

d)     Nauczyciel może – oprócz klasyfikacyjnej oceny w skali 1 – 6  - wystawić uczniowi klasyfikacyjną ocenę opisową.

14.  Oceny roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu i w jednej linii, poczynając od brzegu lewej strony właściwej rubryki dziennika lub arkusza ocen. Oceny śródroczne mogą być wpisywane do dziennika elektronicznego w formie cyfr oraz mogą zawierać znaki „ + ” lub „ - ”

15. W dzienniku odnotowuje się nieprzygotowanie ucznia.

a)    w klasie z wykładowym językiem angielskim stosuje się odrębne kryteria oceniania:

a.         z języka angielskiego,

b.        z zajęć edukacyjnych realizowanych co najmniej w 50% w języku angielskim,

c.    z zajęć edukacyjnych realizowanych w języku polskim, których treści uwzględniają zagadnienia realioznawcze, kulturowe i problematykę związaną z krajami anglojęzycznymi.

b)   w przypadku realizowania zajęć z języka angielskiego w danej grupie przez więcej niż jednego nauczyciela dyrektor Liceum wskazuje nauczyciela ustalającego ocenę śródroczną lub roczną w oparciu o ustalone kryteria. Wskazany nauczyciel ustala ww. ocenę po konsultacji z nauczycielem realizującym równolegle zajęcia z języka angielskiego, uwzględniając również (obok ocen cząstkowych ustalonych przez siebie) oceny cząstkowe ustalone przez tego nauczyciela.

c)    w ocenianiu postępów ucznia z zajęć edukacyjnych realizowanych co najmniej w 50% w języku angielskim nauczyciel uwzględnia również (oprócz wiedzy i umiejętności specyficznych dla przedmiotu) umiejętność zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności w języku angielskim, zgodnie z ustalonymi kryteriami.

d)   ocenianie postępów ucznia z zajęć edukacyjnych realizowanych w języku polskim odbywa się według ustalonych kryteriów oceniania, uwzględniających wiedzę i umiejętności związane z problematyką realioznawczą i kulturową krajów anglojęzycznych.

 

Ocenianie zachowania

§ 39

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania:

wzorowe – wz.,

bardzo dobre – bdb.,

dobre – db.,

poprawne – popr,.

nieodpowiednie – ndp,.

naganne – nag.

 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania określa w szczególności:

a)      wywiązywanie się  ucznia z obowiązków szkolnych,

b)      postępowanie zgodne dobrem społeczności szkolnej,

c)      dbałość o honor i tradycję Liceum,

d)     dbałość o kulturę języka ojczystego,

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

3. Zachowanie ucznia ocenia się według następujących kryteriów:

a)   ocenę wzorową, będącą najwyższym wyróżnieniem za przykładne zachowanie, otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:

a.       przykładnie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie Liceum,

b.      przestrzega ustaleń zawartych w statucie Liceum,

c.       stosuje się do ustaleń kontraktu zawartego pomiędzy Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

d.      w swoim postępowaniu kieruje się dobrem społeczności Liceum,

e.      dba o dobre imię, honor i tradycje Liceum,

f.       dba o godność własną,

g.      okazuje szacunek innym osobom,

h.      dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób,

i.       dba o mienie Liceum, klasy, kolegów i innych osób w szkole,

j.       bierze aktywny udział w życiu klasy i życiu Liceum,

k.      godnie reprezentuje Liceum w środowisku,

l.       wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą języka,

m.     jest koleżeński i życzliwy dla otoczenia,

n.      pomaga słabszym uczniom w nauce lub działa jako wolontariusz,

o.      dba o estetyczny i higieniczny wygląd własny i otoczenia,

p.      poszerza swoją wiedzę i umiejętności w procesie samodoskonalenia,

q.      systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,

r.       a ponadto uzyskał 141 pkt. i więcej.

 

b)   ocenę bardzo dobrą, stanowiącą wyraz uznania dla osiągnięć w zachowaniu, otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:

a.       sumiennie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie Liceum,

b.      przestrzega ustaleń zawartych w statucie Liceum,

c.       stosuje się do ustaleń kontraktu zawartego pomiędzy Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

d.      w swoim postępowaniu kieruje się dobrem społeczności Liceum,

e.      dba o dobre imię, honor i tradycje Liceum,

f.       dba o godność własną,

g.      okazuje szacunek innym osobom,

h.      dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób,

i.       dba o mienie Liceum, klasy, kolegów i innych osób w szkole,

j.       godnie reprezentuje Liceum w środowisku,

k.      wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą języka,

l.       terminowo wywiązuje się z nałożonych na niego zadań i obowiązków,

m.     jest koleżeński i życzliwy dla otoczenia,

n.      pomaga słabszym uczniom w nauce lub działa jako wolontariusz,

o.      dba o estetyczny i higieniczny wygląd własny i otoczenia,

p.      systematycznie uczęszcza i jest aktywny na zajęciach edukacyjnych,

q.      a ponadto uzyskał 140-121 punktów.

 

c)    ocenę dobrą, wyrażającą pozytywną opinię o zachowaniu, otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:

a.      wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie Liceum,

b.      przestrzega ustaleń zawartych w statucie Liceum,

c.      stosuje się do ustaleń kontraktu zawartego pomiędzy Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

d.      w swoim postępowaniu kieruje się dobrem społeczności Liceum,

e.      dba o dobre imię, honor i tradycje Liceum,

f.       dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób,

g.      dba o godność własną,

h.      okazuje szacunek innym osobom,

i.       terminowo wywiązuje się z nałożonych na niego zadań i obowiązków,

j.       jego kultura osobista i kultura języka nie budzą zastrzeżeń,

k.      pozytywnie wyróżnia się na tle społeczności Liceum w niektórych dziedzinach (np. kultura osobista, stosunek do nauki i mienia Liceum, umiejętność współpracy w grupie, umiejętności organizacyjne),

l.       a ponadto otrzymał 120-91 punktów.

 

d)   ocenę poprawną, wskazującą na pilną potrzebę poprawy zachowania, otrzymuje  uczeń, który nie spełniając wszystkich kryteriów na oceną dobrą, ale nie zachowuje się w sposób określony w kryteriach kwalifikujących do oceny nieodpowiedniej lub nagannej, tj.:

a.      stara się wywiązywać z obowiązków określonych w statucie Liceum,

b.      w zasadzie przestrzega ustaleń zawartych w statucie Liceum,

c.      swoim postępowaniem nie narusza dobra społeczności Liceum,

d.      swoim postępowaniem nie szkodzi dobremu imieniu, honorowi i tradycji Liceum,

e.      przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego oraz innych osób,

f.       zazwyczaj stosuje się do ustaleń kontraktu zawartego pomiędzy Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

g.      nauczyciele z klasowego zespołu uczącego rzadko  zgłaszają zastrzeżenia do jego kultury osobistej, kultury języka, obowiązkowości w realizowaniu zadań szkolnych,

h.      a ponadto uzyskał 90-61 punktów.

 

e)    ocenę nieodpowiednią, wskazującą na konieczność pilnej poprawy zachowania, otrzymuje uczeń, w którego zachowaniu stwierdzono, że:

a.      narusza często zasady statutu Liceum,

b.      narusza często ustalenia kontraktu zawartego pomiędzy Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

c.      niekonsekwentnie przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób,

d.      jego postępowanie jest  nierzadko sprzeczne z dobrem społeczności szkolnej,

e.      narusza dobre imię Liceum, jego honor i tradycje,

f.       nierzadko nie okazuje szacunku innym osobom,

g.      jego nieobecności wskazują na celowe unikanie sprawdzianów i klasówek,

h.      i uzyskał 60-41 punktów.

 

f)    ocenę naganną, będącą ostrzeżeniem i wskazującą na konieczność szybkiej i znaczącej poprawy zachowania jako niezbędnego warunku pozostawania nadal uczniem II LO im. E. Plater w Sosnowcu, otrzymuje uczeń, w którego zachowaniu stwierdzono, że:

a.      rażąco i często narusza zasady statutu Liceum,

b.      notorycznie nie przestrzega ustaleń kontraktu zawartego pomiędzy Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

c.      pali papierosy, spożywa alkohol, używa środków psychoaktywnych lub wulgarnego słownictwa.

d.      często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób,

e.      jego postępowanie jest rażąco sprzeczne z dobrem społeczności szkolnej,

f.       świadomie narusza dobre imię Liceum, jego honor i tradycję,

g.      świadomie niszczy mienie szkoły,

h.      często i poważnie narusza zasadę poszanowania godności osobistej innych osób,

i.       często opuszcza wybrane przez siebie lekcje lub jego absencja wskazuje na celowe unikanie sprawdzianów i klasówek,

j.        i uzyskał 40 punktów i mniej.

 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i na promocję do następnej klasy lub ukończenie szkoły.

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

6. Uzasadnienie nagannej lub nieodpowiedniej oceny klasyfikacyjnej zachowania zamieszcza się w protokole klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 

Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

§ 40

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (śródroczne i roczne) ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w terminie wyznaczonym w kalendarzu roku szkolnego.

2. W przypadku niemożności ustalenia oceny przez nauczyciela, wywołanej np. jego  absencją, ocenę ustala dyrektor Liceum lub wskazany przez niego nauczyciel.

3. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

4. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie wpisów dokonanych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5. Do wpisywania uwag w dzienniku elektronicznym zobowiązani są wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

6. Uwagi w dzienniku elektronicznym mają charakter opisowy. Nauczyciel dokonujący wpisu zobowiązany jest do poinformowania ucznia o treści uwagi i ilości przyznanych punktów zgodnie z zapisem w pkt. 16 i 17 w terminie nie dłuższym niż tydzień od momentu zaistniałego zdarzenia.

7. Wychowawca klasy może wpisać punkty dodatnie lub ujemne, uwzględniając opinie innych nauczycieli, pracowników szkoły lub Samorządu Uczniowskiego.

8. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

9. Informację o przewidywanej nagannej ocenie rocznej zachowania wychowawca obowiązany jest przekazać uczniowi i jego rodzicom przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem ustalania oceny.

10.  W sytuacji naruszenia przez ucznia przepisów Statutu szkoły w czasie wykluczającym możliwość zastosowania przez wychowawcę przewidzianego Statutem trybu ustalania oceny zachowania – wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia z pominięciem tego trybu.

11.  Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 90 punktów, które są stanem wyjściowym do oceny z zachowania ucznia. Do nich należy dodawać lub od nich odejmować punkty.

12.  Ocenę roczną ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ilości punktów, którą uzyskał uczeń w ciągu całego roku szkolnego (z pierwszego i drugiego półrocza), uwzględniając opinie innych nauczycieli, pracowników szkoły lub Samorządu Uczniowskiego.

13.  Uczeń, który w trakcie trwania roku szkolnego otrzymał naganę Dyrektora na dane półrocze, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż nieodpowiednia.

14.  Uczeń, który w trakcie trwania roku szkolnego otrzymał naganę wychowawcy klasy, na dane półrocze, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż poprawna.

15. Uczeń, który w trakcie półrocza uzyskał minus 20 punktów, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż bardzo dobrej.

 

16.  Punkty dodatnie otrzymuje uczeń, który:

a.       uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych, w pracy na rzecz klasy i szkoły np. w przygotowaniu akademii, przygotowaniu konkursu innych uroczystości. Nauczyciel może przyznać uczniowi 10, 15 lub 20 pkt. w zależności rangi wydarzenia i od stopnia zaangażowania ucznia w pracę.

b.      pracuje na rzecz klasy i bierze aktywny udział w życiu szkoły. Reprezentuje klasę podczas uroczystości szkolnych. Uczeń  może otrzymać 10 pkt.

c.       reprezentuje szkołę na zewnątrz: bierze udział w olimpiadach, konkursach, debatach, przedstawieniach, zawodach sportowych itp. W zależności od wkładu pracy, rangi i zasięgu konkursu i stopnia zaangażowania może otrzymać od 10 pkt. do 30 pkt.

d.      pracuje na rzecz innych, prowadzi działalność charytatywną, bierze czynny udział w przedsięwzięciach mających na celu pomoc potrzebującym. Za pracę tę może otrzymać za każdym razem 10 pkt.

e.      pomaga kolegom w nauce po godzinach lekcyjnych, czego efektem jest poprawa ocen uczniów słabych. Za pracę tę może otrzymać od 5 pkt. (jeżeli jest to pomoc jednej osobie lub sporadyczna) lub10 pkt. (jeżeli jest to pomoc większej grupie uczniów i systematyczna).

f.       ma nienaganną frekwencję, za co może uzyskać odpowiednio: 86% - 90% - 10 pkt., 91% - 96% - 15 pkt., 97% - 99% - 20 pkt., 100% - 30pkt. Punkty przyznaje wychowawca klasy na koniec każdego półrocza, na podstawie dziennika elektronicznego.

g.      raz w półroczu wychowawca może przyznać dodatkową ilość 15 punktów dla każdego ucznia, który nie tylko wyróżnia się kulturą osobistą, ale pracuje systematycznie.

 

17. Punkty ujemne otrzymuje uczeń za:

a.      agresywne zachowania się wobec koleżanek i kolegów, udział w bójkach (-20 pkt.).

b.      brak kultury słowa, używanie wulgarnych wyrazów, agresję słowną wobec innych oraz cyberprzemoc  (-20 pkt.).

c.      brak zdyscyplinowania na lekcji, przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć (-10 pkt.),

d.      celowe stwarzanie zagrożenia życia i zdrowia członków społeczności szkolnej (-10 pkt.),

e.      korzystanie z telefonu komórkowego podczas lekcji bez zgody nauczyciela(-10  pkt.).

f.      obuwie zmienne obowiązuje w okresie funkcjonowania szatni. Za każdy brak obuwia zmiennego (-5 pkt.).

g.       niestosowny strój szkolny (-5pkt.), brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych (-10 pkt.).

h.       za spóźnienie się na lekcje (-1pkt.). Punkty przyznaje wychowawca klasy na koniec każdego półrocza na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym.

i.      za każdą nieusprawiedliwioną godzinę (-2 pkt.).

j.      niszczenie sprzętu, mienia szkolnego (-10 pkt.).

k.    palenie papierosów, e-papierosów, spożywanie alkoholu lub zażywanie substancji psychoaktywnych, narkotyków (-20 pkt.).

l.     aroganckie zachowania wobec nauczycieli i pracowników (-20 pkt.).

m.   wychodzenie podczas przerw śródlekcyjnych poza teren posesji szkolnej (-5 pkt.).

n.    ucieczka z lekcji (-10 pkt.).

o.    podjęcie się i niewywiązanie z powierzonego zadania, za niewywiązywanie się z obowiązków ucznia lub poleceń wychowawcy (nauczyciela), innych pracowników szkoły (-10 pkt.).

 

18.  Przeliczenie punktów na ocenę:

PUNKTY

ZACHOWANIE

141 i więcej punktów

wzorowe

140-121 punktów

bardzo dobre

120-91  punktów

dobre

90-61    punktów

poprawne

60-41 punktów

nieodpowiednie

40 punktów i mniej

naganne

 

          

Informowanie rodziców o ocenach bieżących i klasyfikacyjnych

§ 41

 

Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych

§ 42

Przeciwdziałanie niepowodzeniom edukacyjnym

§ 43

a)    dodatkowy termin uzupełnienia braków,

b)   dodatkowa konsultacja z nauczycielem przedmiotu celem uzyskania wskazówek lub wyjaśnień, jak uzupełnić braki,

c)    wsparcie pedagoga/psychologa i wychowawcy.

 

Klasyfikacja

Egzaminy klasyfikacyjne

§ 44

 

Egzaminy poprawkowe

§ 45

a)    dyrektor Liceum albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 

Promowanie

§ 46

 

Przepisy szczególne

§ 47

a)    2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, w tym oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego,

b)   5 dni po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego.

a)    W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (w tym oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego bądź poprawkowego) – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

b)   W skład komisji wchodzą:

a.    dyrektor Liceum lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

b.    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c.    dwóch nauczycieli z danego Liceum lub szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

c)    Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

d)   Protokół ze sprawdzianu musi zawierać w szczególności: skład komisji przeprowadzającej sprawdzian, jego termin, zadania (ćwiczenia) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

e)    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia ze zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia.

f)    Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

g)   Sprawdzian, o którym mowa w pkt. a), przeprowadza się nie później  niż
w terminie 5 dni od pisemnego powiadomienia dyrektora Liceum
o zastrzeżeniach, a jego termin ustala się w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jeśli uczeń jest niepełnoletni.

a)    dyrektor Liceum lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy,

b)   wskazany przez dyrektora Liceum nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w  Liceum,

c)    pedagog/psycholog,

d)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e)    przedstawiciel Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 1. Opiekę nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych oraz imprez
  i prac społecznych sprawują osoby prowadzące zajęcia lub osoby, którym przydzielono funkcję opiekunów stałych lub doraźnych.
 2. W czasie uroczystości szkolnych opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klas
  lub osoby wyznaczone w zastępstwie przez dyrektora Liceum.
 3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie
  i miejscu jegodyżuruw szkole, jeśli dopuścił sięzaniedbaniaobowiązków służbowych(np. nieobecność na dyżurze).
 4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów nauczycielskich w Liceum
  wg opracowanego harmonogramu przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, w przerwach pomiędzy lekcjami i poichzakończeniu.
 5. >umoraz z programem wychowawczym
  i wewnątrzszkolnym systemem oceniania, programem profilaktyki, planem pracy i zadaniami stawianymi uczniom - na pierwszym zebraniu klasowym (wrzesień) po rozpoczęciu roku szkolnego,
  1. Organizację nauczania i wychowania w Liceum określają aktualnie obowiązujące przepisy prawne.
  2. Kształcenie uczniów liceum ogólnokształcącego odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  3. Dyrektor Liceum wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2 – 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
  4. Programy nauczania przedmiotów, o których mowa w ust. 3.,ustala się dla oddziału lub grupy uczniów z różnych oddziałów, uwzględniając ich zainteresowania  oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Liceum.
  5. W Liceum mogą być prowadzone innowacje, eksperymenty pedagogiczne, nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki oraz oddziały dwujęzyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  6. Skreślony
  7. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania uczniów ustalone są przez Radę Pedagogiczną.
  8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez dyrektora Liceum.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.
  2. Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
  3. Podział na grupy jest obowiązkowy:
  1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów
   lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust 3. pkt a-c, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
  1. Grupy językowe w szkole tworzone są na podstawie wyników testu określającego poziom zaawansowania znajomości języka obcego przez ucznia. Testy przygotowują, przeprowadzają  oraz oceniają nauczyciele języków obcych w pierwszym tygodniu  po rozpoczęcia roku szkolnego.
  2. W przypadku wątpliwości (np. jednakowej ilości punktów z testu) o przydziale do określonej grupy decyduje uzyskany przez ucznia wynik z wypowiedzi ustnej, ocenianej  przez wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela języka obcego.
  3. Uczeń ma prawo wnioskować o zmianę grupy językowej raz w cyklu kształcenia   w II LO w Sosnowcu. W szczególnych przypadkach (np. losowych, zdrowotnych) dyrektor szkoły może podjąć inną decyzję.
  4. Zmiana grupy językowej może nastąpić na poparty rzeczowym uzasadnieniem wniosek nauczyciela języka obcego lub ucznia i jego rodziców/opiekunów (jeśli uczeń jest niepełnoletni).
  5. Jeśli uczeń chce zmienić grupę na bardziej zaawansowaną językowo musi spełnić wszystkie poniższe warunki:
  1. Zmiana grupy językowej na mniej zaawansowaną może nastąpić na rzeczowo uzasadniony wniosek ucznia (jeśli nie jest pełnoletni to także jego rodziców/opiekunów) lub nauczyciela języka obcego, przy czym zmieniający grupę uczeń musi spełnić warunek z punktu 9 d).
  1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora Liceum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
  3. Plan lekcji uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higienę pracy oraz potrzeby wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
  1. Na terenie Liceum organizowane mogą być nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwój ich zainteresowań i uzdolnień, wdrożenie do racjonalnego spędzania wolnego czasu.
  2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są w zależności od potrzeb i możliwości Liceum.
  3. W realizacji zajęć pozalekcyjnych Liceum może współpracować ze szkołami wyższego stopnia, placówkami naukowymi i kulturalnymi, zakładami pracy
   oraz z instytucjami działającymi w środowisku (miasto, region).
  4. Zajęcia, o których mowa w pkt. 1., 2.,mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych,
   a także podczas wycieczek i wyjazdów.
  5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły określona jest odrębnymi przepisami.
  1. Liceum współpracuje z zakładami kształcenia nauczycieli oraz z wyższymi uczelniami i ośrodkami kształcenia nauczycieli. Jedną zform tej współpracy jest przyjmowanie słuchaczy i studentów na praktyki pedagogiczne.
  2. Praktyki pedagogiczne, o których mowa w pkt. 1.,organizowane są na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem Liceum a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej.
  3. Przyjęcie słuchacza lub studenta na praktykę odbywa się za zgodą poszczególnych nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora Liceum na opiekunów praktykantów.
  4. Zasady organizacji praktyk studenckich w Liceum określa dyrektor Liceum.
  1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,doskonaleniu pracy nauczycieli.
  2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Liceum.
  1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
  1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. Biblioteka współpracuje na bieżąco z Radą Pedagogiczną, organami szkoły, uczniami, rodzicami, instytucjami kultury, zgodnie z potrzebami i w różnym zakresie.
  1. W Liceum zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
  2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1.,określają odrębne przepisy.
  1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki nauki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
  2. Nauczyciel jest obowiązany:
  1. Nauczyciel korzysta z uprawnień, w oparciu o które:
  1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem Liceum i organem prowadzącym szkołę za:
  1. Nauczyciel odpowiada służbowo, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, którego zadaniem jest:
  1. Pracę klasowego zespołu nauczycielskiego koordynuje wychowawca klasy.
  2. Dyrektor Liceum może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
  3. Wyżej wymienione zespoły pracują pod kierownictwem przewodniczących powołanych przez dyrektora na wniosek zespołu.
  4. Do podstawowych zadań zespołu przedmiotowego należy:
  1. W realizacji powyższych zadań Liceum respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
  2. Liceum czuwa nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć edukacyjnych i wychowawczych organizowanych przez szkołę.
  3. Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych.
  4. Upowszechnia tradycję i kulturę narodową w procesie nauczania.
  5. Umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia oraz wspiera uczniów w wyborach dotyczących kierunków dalszego kształcenia i wyboru zawodu.
  6. Wdraża do przyszłej pracy przez udział w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
  7. Kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów oraz zasad określonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów i warunków Liceum.
  1. Organami Liceum są:
  1. Organami społecznymi Liceum są:
  1. Kieruje działalnością Liceum oraz reprezentuje je na zewnątrz.
  2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
  3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
  5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Liceum.
  6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
   w organizacji praktyk pedagogicznych.
  7. Odpowiada za właściwą organizację egzaminu maturalnego w Liceum.
  8. Decyduje o podjęciu w Liceum działalności wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których cele wychowawcze lub dydaktyczne i formy działania są zbieżne z celami Liceum,oraz stwarza warunki ich działania w szkole.
  9. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
  10. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  11. Organizuje zajęcia dodatkowe, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
  1. W Liceum tworzy się stanowisko wicedyrektora, który wraz z dyrektorem Liceum tworzy zespół kierowniczy placówki.
  2. O powierzeniu nauczycielowi stanowiska wicedyrektora decyduje dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
  3. Wicedyrektor współpracuje z dyrektorem w realizacji zadań Liceum.
  4. Wicedyrektor realizuje powierzone mu obowiązki, a w szczególności:
  1. W Liceum działa Rada Pedagogiczna, którą tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Liceum.
  2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Liceum.
  3. Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
  4. W posiedzeniach rady, za jej zgodą, mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście, a w wybranej części przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Głos zaproszonych gości jest głosem doradczym.
  5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
  6. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają większością głosów w obecnościconajmniej połowy jej członków.
  7. Członkowie Rady Pedagogicznej i osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Liceum.
  8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. W Liceum działa Rada Rodziców,nazwana Komitetem Rodzicielskim, reprezentująca ogół rodziców uczniów.
  2. Do kompetencji Komitetu Rodzicielskiego należy:
  1. Komitet Rodzicielski uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Liceum.
  2. Regulamin Komitetu Rodzicielskiego określa w szczególności:
  1. W skład Komitetu Rodzicielskiego wchodzą przedsta­wiciele rad oddziałowych (po jednym z każdego oddziału) wybra­nych w tajnych wyborach przez ze­branie rodziców uczniów danego oddziału.
  2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden ro­dzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każ­dym roku szkolnym.
  3. Jeżeli Komitet Rodzicielski w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
   nie uzyska porozumienia z Radą Peda­gogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, właściwy program ustala dyrektor Liceum w uzgodnieniu z organem sprawują­cym nadzór pedagogiczny. Tak ustalony program obo­wiązuje
   do czasu uchwalenia progra­mu przez Komitet Rodziciels3Bw matCli> Do pełnienia dyżurów zobowiązani są wszyscy nauczyciele pracujący w Liceum.
   W trakcie przerw dyżurujący nauczyciel nie przyjmuje rodziców.
  4. Dyżury odbywają się w godzinach od 7.00 do 15.30:
  1. Dyżur w szatni rozpoczyna się o godz. 7.00,a kończy się wraz z zakończeniem przybywania do szkoły uczniów rozpoczynających w danym dniu zajęcia.
  2. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurnego dyżur pełni nauczyciel przewidziany w harmonogramie dyżurów zastępczych lub inny, wyznaczony przez dyrektoraLiceum.
  3. Nauczyciele sprawujący dyżur w szatni po zakończeniu 5,6,7 lekcji zobowiązani są do regulowania ruchem uczniów, aby nie powodować tłoku w szatni i zapobiec przechodzeniu uczniów przez szkołę w obuwiu wyjściowym.
  4. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w trakcie pełnionego dyżuru.
  5. Podczas przerw pomiędzy lekcjami, przed nimi i po nichnauczyciel jest zobowiązany zapobiegać:
  1. Nauczyciel jest zobowiązany zwracać uwagę na to, czy obuwie uczniów jest właściwe.
  2. Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia.Dostrzeżone zagrożenia (pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, sprzęty i narzędzia itp.) musi, jeśli to możliwe,
   albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu Liceum.
  3. Nauczyciel osobiście pobiera klucze odauli szkolnej isal lekcyjnych  (w tym saliwychowania fizycznegoi szatni, która się koło niej znajduje),sprawdza stan pomieszczenia i wyposażenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, po czym zwraca klucze woźnemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dąży do ustalenia sprawcy i natychmiast informuje przełożonych o zaistniałych faktach.
  4. Nauczyciel jest zobowiązany zamykać sale lekcyjne podczas przerw, gdy jest
   w pomieszczeniu nieobecny,  a nauczyciel wychowania fizycznegoszatnię koło sali gimnastycznejna czas lekcji.
  5. Do obowiązków nauczyciela należy kontrola obecności uczniów na każdej lekcji (odnotowywanie frekwencji w dzienniku lekcyjnym) oraz reagowanie na nagłą absencję ucznia uczestniczącego uprzednio w zajęciach lub nieobecność niepotwierdzoną przez rodziców.
  6. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizycznej, chemicznej, technicznej, informatycznej) prowadzący zajęcia musi zadbać szczególnie o:
  1. Opiekun pracowni/czytelni lub innego pomieszczenia szkolnegoopracowuje regulamin pracowni, czytelni, biblioteki, szatni, jadalni, auli, sali gimnastycznej
   a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów i umieszcza go w widocznym miejscu pomieszczenia.
  2. Przed rozpoczęciem zajęć w salach gimnastycznych i na boiskach należy sprawdzić stan obiektu, w tym nawierzchni i sprzętu sportowego, dostosować ćwiczenia
   do istniejących warunków i zadbać o dobrą organizację zajęć oraz zdyscyplinowanie uczniów.
  3. Nauczyciele wychowania fizycznego muszą dostosować wymagania i formę zajęć
   do możliwości fizycznych uczniów oraz zaleceń lekarza, jeśli uczeń takie posiada (uczeń może być całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przez dyrektora Liceum tylko w szczególnych przypadkach na podstawie opinii lekarskiej). Podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie musza być asekurowani. Nie wolno wydawać uczniom: kuli, oszczepu, dysku, ciężarów,  skoczni wzwyżoraz innego mogącego stanowić zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży sprzętubez obecności nauczyciela.
  4. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie wycieczek i zajęć poza terenem Liceum określają odrębne przepisy.
  5. W Liceum funkcjonuje gabinet higienistki szkolnej, w którym udziela się doraźnej pomocy medycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów i inne, o charakterze higieniczno-sanitarnym. Zakres czynności oraz czas pracy higienistki szkolnej określają odrębne przepisy właściwych władz resortowych.
  6. Gabinet higienistki szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki, a czas jego pracy dostosowany jest do czasu pracy Liceum.
  7. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w Liceum prowadzi się stołówkę.
  8. Realizację zadań z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej wspiera psycholog/pedagog zatrudniony w Liceum.
  9. Na stanowiskach komputerowych dostępnych dla uczniów instaluje się oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. Obowiązek aktualizacji oprogramowania spoczywa na opiekunie stanowiska komputerowego.
  10. Uczniowie wybitnie uzdolnieni wspierani są w rozwoju przez pomoc
   w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzenie indywidualnego toku nauczania lub indywidualnego programu nauki, nagradzanie i promowanie ich osiągnięć w środowisku.
  11. Budynek szkoły i teren przyszkolny objęte sąmonitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
  12. Uczniowie nieuczęszczający  na lekcje religii w czasie zajęć z tego przedmiotu  muszą przebywać w czytelni szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarzalub w innym miejscu w szkole pod opieką wyznaczonego przez dyrekcję Liceum nauczyciela/pedagoga/psychologa, z wyjątkiem sytuacji, gdy religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją w planie zajęć, a prawni opiekunowie ucznia złożą dyrektorowi Liceum pisemne oświadczenie, że dziecko będzie w tym czasie pod ich opieką (uczeń nie może wtedy przebywać na terenie szkoły).
  13. Uczeń/pracownik szkoły zobowiązany jest do posiadania elektronicznej karty szkolnej, którą wydaje się nieodpłatnie na cały okres kształcenia w II LO w Sosnowcu lub – w przypadku pracowników szkoły – na czas ważności karty, albo okres zatrudnienia w placówce. Zasady korzystania z elektronicznej karty szkolnej określa odrębny regulamin.
  1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, a także kształtowaniu cech, umiejętności i postaw określonych w Modelu Absolwenta Liceum, a w szczególności: komunikowania się, współpracy, podejmowania decyzji, odpowiedzialności, aktywności, krytycyzmu, uczciwości i otwartości ustala się tryb usprawiedliwiania, zgłaszania nieobecności 
   i zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych i egzaminów.
  2. Tryb usprawiedliwiania i zgłaszania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych:
  1. Tryb szczególny usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych:
  1. Tryb usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach:
  1. Tryb zwalniania uczniów w bieżącym dniu nauki:
  1. Tryb zwalniania uczniów celem przygotowania się do udziału w olimpiadach
   i konkursach ogólnopolskich:
  1. Uczeń reprezentujący szkołę w olimpiadzie przedmiotowej lub ogólnopolskim  konkursie ma prawo po ich zakończeniu do 7-dniowego okresu ochronnego
   (niepytania) w celu uzupełnienia zaległości edukacyjnych. Jeśli w tym czasie
   ma odbyć się sprawdzian pisemny/badanie kompetencji uczeń zobowiązany jest
   do zaliczenia go w późniejszym -  wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu – terminie, ale nie później niż 14 dni od daty pierwszego sprawdzianu.
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
  2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
  1. Ocenianiu podlegają:
  1. Ocenianie jest jawne dla ucznia i jego rodziców.
  2. Ocenianie wewnątrzszkolne w Liceum obejmuje:
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przezucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
   i  realizowanych programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
  2. Nauczyciel przedmiotu formułuje wymagania edukacyjne wynikające z podstaw programowych i wybranego programu nauczania i - po skonsultowaniu ich w zespole przedmiotowym - przedkłada dyrektorowi szkoły.
  3.  Nauczyciel na początku roku szkolnego:
  1. Ocenianie uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu
   ma charakter bieżący (oceny cząstkowe) i podsumowujący (oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne).
  1. Oceny bieżące (cząstkowe) nauczyciel zobowiązany jest odnotować w dzienniku lekcyjnym niezwłocznie po ich ustaleniu. O wpisanych ocenach nauczyciel informuje ucznia.
  2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony
   w statucie szkoły. Oceny z odpowiedzi ustnych uzasadniane są w formie ustnej, oceny prac pisemnych - w formie  pisemnej.
  1. Prawo do poprawy oceny niedostatecznej nie dotyczy uczniów, którzy niesamodzielnie wykonali pracę klasową oraz nieobecnych na sprawdzianie, jeśli jest to nieobecność nieusprawiedliwiona.
  2. Oceny z prac pisemnych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem zielonym, oceny z odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych – innym, ciemnym kolorem.
  3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom/prawnym opiekunom.
  4. Oceny z kartkówek traktowane są jak oceny z odpowiedzi ustnych.
  5. Oceny z zajęć edukacyjnych (bieżące, śródroczne i roczne) wpisuje się do dziennika lekcyjnego w postaci cyfr lub skrótów wg następującej skali:
  1. Oceny cząstkowe i śródroczne mogą być zaopatrzone w znaki : „+„ (więcej niż) lub „ - „ (mniej niż).
  1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
  2. O potrzebie obniżenia wymagań, o których mowa powyżej, wychowawca informuje Radę Pedagogiczną.
  3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być – zgodnie z obowiązującą w Liceum procedurą – zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej.
  6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego – zgodnie z obowiązującą w Liceum procedurą zwolnień z lekcji wychowania fizycznego – podejmuje dyrektor Liceum na podstawie opinii lekarskiej o przyczynachuniemożliwiających uczestniczenie w tych zajęciach.
  7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/a”.
  8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną. Dotyczy to również przypadku,
   gdy uczeń uzyskał tytuł po ustaleniu innej oceny klasyfikacyjnej.
  9. Dyrektor Liceum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki określone w ustawie
   o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową
   z nauki drugiego języka obcego.
  10. W odniesieniu do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.
  12. W klasie dwujęzycznej z językiem wykładowym angielskim stosuje się następujące regulacje szczegółowe oceniania:      
  1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  2. Do średniej ocen śródrocznych i rocznych wlicza się oceny uzyskane z religii lub etyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  1. Informację o postępach uczniów i ocenach otrzymują rodzice na bieżąco poprzez wgląd do dziennika elektronicznego lub podczas  zebrań klasowych organizowanych i indywidualnych konsultacji z nauczycielami.

  2. W szczególnych przypadkach o ocenach ucznia rodziców może poinformować psycholog szkolny lub wicedyrektor szkoły..
  3. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie  i ich rodzice są informowani miesiąc przed klasyfikacją semestralną lub końcową.
  4. Informacje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego, w szczególnym przypadku do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu do kontaktów z rodzicami.
  5. skreślny
  6. skreślony
  7. skreślony 
  8. Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni informowani są o ocenach klasyfikacyjnych oraz zagrożeniu oceną niedostateczną za pomocą dziennika elektronicznego. W wyjątkowych przypadkach w inny sposób (list, kontakt telefoniczny, zeszyt przedmiotowy lub zeszyt do kontaktów z rodzicami).

  9. Na   wniosek   ucznia   lub   jego   rodziców   dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Pisemny wniosek z prośbą o wgląd do dokumentacji należy złożyć
   w sekretariacie Liceum najpóźniej 3 dni po przeprowadzonym egzaminie. Termin
   i formę wglądu określa dyrektor szkoły.
  1. Oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych (śródroczne i roczne) ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w terminie wyznaczonym w kalendarzu roku szkolnego.
  2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii klasowego zespołu nauczycieli, uczniów danej klasy, w tym także ocenianego ucznia.
  3. W przypadku niemożności ustalenia oceny przez nauczyciela, wywołanej np. jego  absencją, ocenę ustala dyrektor Liceum lub wskazany przez niego nauczyciel.
  4. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
  5. Skreślony.
  6. Skreślony.
  7. Skreślony.
  1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia kontynuowanie nauki
   w następnym półroczu, w Liceum stwarza się uczniowi szansę uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności.
  2. Za stworzenie uczniowi szansy nadrobienia zaległości odpowiada nauczyciel przedmiotu.
  3. Nauczyciel przedmiotu ustala indywidualnie z uczniem formy i terminy nadrobienia braków i informuje o tym rodziców. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 
  4. Szansą dla ucznia - po uzgodnieniu z nim i jego prawnymi opiekunami, jeśli jest niepełnoletni - mogą być:
  1. Uczniowie są klasyfikowani dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (w styczniu – oceny śródroczne, w kwietniu - kl. III, w czerwcu kl. I-II oceny roczne) w terminie ustalonym w kalendarzu roku szkolnego.
  2. Klasyfikacja polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania przewidzianej w § 37 ust. 11 i § 38 ust. 3.
  3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia ocen klasyfikacyjnych z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia szkolne w planie nauczania.
  4. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może składać egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.
  6. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności (lub na wniosek jego rodziców) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  7. Egzamin klasyfikacyjny dyrektor Liceum wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauczania. Uczeń przenoszący się z innej szkoły do Liceum, jeśli nie był wcześniej klasyfikowany z któregoś przedmiotu obowiązkowego, zdaje egzamin klasyfikacyjny potwierdzający uzupełnienie różnic programowych.
  9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  10. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  11. Komisję do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego powołuje dyrektor Liceum.

   1. w przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w skład komisji wchodzą:

   - nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,

   -  wskazany przez dyrektora Liceum nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia edukacyjne

         b) w przypadku ucznia przenoszącego się z innej szkoły do Liceum w skład komisji  wchodzą:

   - dyrektor Liceum lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Liceum – jako przewodniczący  komisji

   - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

  1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  2. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego zawiera w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskaną ocenę.
  3. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie ucznia).
  5. Ustalone w wyniku klasyfikacji oceny z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania są ostateczne, z zastrzeżeniem § 45.
  6. Uczniowie uzdolnieni, realizujący indywidualny tok nauczania, mogą być klasyfikowani na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Liceum. Usprawiedliwienie nieobecności należy dostarczyć do wychowawcy klasy lub wychowawcy zastępczego do trzech dni po okresie absencji.
  1. Uczeń klas I - III, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
  2. Skreślony.
  3. Skreślony.
  4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
  5. Termin egzaminu poprawkowego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu ferii letnich, wyznacza dyrektor Liceum i  podaje do wiadomości zainteresowanych nie później niż ostatniego dnia rocznych zajęć edukacyjnych.
  6.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innej, szczególnie uzasadnionej sytuacji. W takim przypadku dyrektor Liceum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innym Liceum następuje w porozumieniu z dyrektorem tego Liceum.
  2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  3. Protokół egzaminu poprawkowego zawiera w szczególności: skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu poprawkowego oraz ocenę ustaloną przez komisję.
  4. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia ze zwięzłą informacją o jego ustnych odpowiedziach.
  1. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę), jeśli otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.
  2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej(lub końcowej)uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę 4,75 lub wyższą oraz przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (kończyszkołę) z wyróżnieniem.
  3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 45 ust.1-3 pkt.1).
  4. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować
   do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
   z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
  5. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii/etyki, choć jest wliczana do średniej ocen, nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy wyższej.
  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia
   do dyrektora Liceum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych (bądź  egzaminu poprawkowego) lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do:
  1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z zasadami prawa dotyczącymi trybu tej oceny, dyrektor Liceum powołuje komisję, która:
  1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora Liceum. Usprawiedliwienie nieobecności należy dostarczyć
   do wychowawcy klasy lub wychowawcy zastępczego do trzech dni po okresie absencji.
  2. W przypadku zastrzeżeń do  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala
   ją komisja, w skład której wchodzą:
  1. Komisja ustala klasyfikacyjną ocenę z zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  2. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  3. Protokół z prac komisji musi zawierać w szczególności: skład komisji, termin posiedzenia komisji, ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
  4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
  5. W przypadku wyrażenia przez ucznia chęci zmiany klasy (rozszerzenia) zainteresowany i – jeśli jest niepełnoletni – jego prawni opiekunowie składają podanie do dyrektora Liceum o wyrażenie zgody. Dyrektor -  po konsultacji z wychowawcą ucznia oraz zasięgnięciu opinii pedagoga/psychologa szkolnego -  podejmuje decyzję. Warunkiem koniecznym zmiany klasy  (rozszerzenia) jest uzupełnienie różnic programowych przez ucznia.
  6. Liceum na życzenie rodziców niepełnoletnich uczniów lub uczniów pełnoletnich organizuje lekcje religii lub etyki (nawet dla jednego ucznia). Zamiar uczestniczenia w wyżej wymienionych zajęciach rodzice niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń wyrażają w formie pisemnego oświadczenia składanego wychowawcy klasy  najpóźniej do 15 września każdego roku szkolnego.
  7. Uczeń może uczęszczać w danym roku szkolnym na zajęcia religii
   i etyki. Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów. Jeśli uczęszcza na jedną z powyższych lekcji, może zmienić swój wybór po złożeniu wychowawcy klasy pisemnego oświadczenia woli (w przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie składają prawni opiekunowie/rodzice) najpóźniej do 30 września każdego roku szkolnego. Warunkiem koniecznym zmiany wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych jest uzupełnienie przez ucznia różnic programowych. Zakres i termin uzupełnienia różnic programowych ustala nauczyciel wybranego przez ucznia przedmiotu.
  8. W Liceum mogą się odbywać zajęcia pozalekcyjne (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, sportowe). Zajęcia te prowadzą nieodpłatnie nauczyciele Liceum
   w wymiarze 1 godziny tygodniowo na etat. Uczestnictwo uczniów w tych zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora szkoły nauczyciel może nieodpłatnie prowadzić zajęcia dodatkowe w wymiarze większym niż 1 godzina w tygodniu. Sposób dokumentowania wspomnianych zajęć pozalekcyjnych ustala Dyrektor Liceum. Liceum może również organizować zajęcia dodatkowe finansowane ze środków specjalnych.
  9. Liceum prowadzi dla każdego oddziału dziennik elektroniczny, w którym dokumentowana jest działalność pedagogiczna, wychowawcza i opiekuńcza placówki. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych w ten sposób informacji nie są pobierane opłaty. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego określa „Regulamin dziennika elektronicznego”.
  10. Skreślony.

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny