Innowacje realizowane w roku szkolnym 2018/2019

 

"Klub Dziennikarzy. Nauczanie krytycznego odbioru informacji z elementami edukacji globalnej"

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – organizacyjnym z zakresu języka polskiego.

Dzięki realizacji innowacji, uczniowie zdobywają stosowne kompetencje komunikacyjne i mają możliwość sprawdzenia ich w praktyce. Innowacja, prócz oczywistych walorów edukacyjnych, posiada znaczący aspekt wychowawczy dzięki wykorzystaniu zagadnień dot. edukacji globalnej.

Świadome czytanie tekstów kultury i rozumienie kontekstów wpływa bezpośrednio na lepsze radzenie sobie z analizą tego typu tekstów podczas egzaminu maturalnego oraz kształtuje poprawne nawyki uważności w przyjmowaniu komunikatów medialnych i krytycznego odbioru informacji. Są to umiejętności niezwykle przydatne w życiu i codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

 

 

"Szkolne Wall Street" - przygoda z inwestowaniem

Głównym celem programu nauczania jest  edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Program    opiera się na dwóch podprojektach  na„Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej" oraz " Kursie e-learningowy”, przygotowanych i realizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Fundacją GPW oraz   Fundacją im. Lesława A.Pagi .

Pierwszy podprojekt: "Szkolna Internetowa Gra Giełdowa" (SIGG)  ma postać symulacyjnej gry inwestycyjnej prowadzonej na platformie szkoleniowej GPWtr@der.  Uczniowie pod opieką nauczyciela zakładają swoje zespoły. Każdy Zespół dostaje do dyspozycji jeden rachunek inwestycyjnym z określoną kwotą wirtualnych pieniędzy.(30tys.zł) Zadaniem zespołów jest  pomnożenie posiadanych środków poprzez wspólne dokonywanie wirtualnych transakcji. Gra podzielona jest na trzy etapy:

Etap 1: gra podstawowa-transakcje na akcjach i ETF-ach

Etap 2: gra  na kontraktach terminowych

Etap 3: Finał w Sali Notowań GPW w Warszawie 20 najlepszych zespołów

W ramach drugiego podprojektu  "Kursu e-learningowego" uczestnicy  poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie oraz zdobywają niezbędną wiedzę o metodach inwestowania. Każdy z uczniów rozwiązuje udostępniane zewnętrznie ćwiczenia oraz testy sprawdzające stopień przyswojenia danej partii materiału. Kurs kończy się klasówką on-line.

 

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 

"Szkolne Wall Street" - przygoda z inwestowaniem

Głównym celem programu nauczania jest  edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Program    opiera się na dwóch podprojektach  na„Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej" oraz " Kursie e-learningowy”, przygotowanych i realizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Fundacją GPW oraz   Fundacją im. Lesława A.Pagi .

Pierwszy podprojekt: "Szkolna Internetowa Gra Giełdowa" (SIGG)  ma postać symulacyjnej gry inwestycyjnej prowadzonej na platformie szkoleniowej GPWtr@der.  Uczniowie pod opieką nauczyciela zakładają swoje zespoły. Każdy Zespół dostaje do dyspozycji jeden rachunek inwestycyjnym z określoną kwotą wirtualnych pieniędzy.(30tys.zł) Zadaniem zespołów jest  pomnożenie posiadanych środków poprzez wspólne dokonywanie wirtualnych transakcji. Gra podzielona jest na trzy etapy:

Etap 1: gra podstawowa-transakcje na akcjach i ETF-ach

Etap 2: gra  na kontraktach terminowych

Etap 3: Finał w Sali Notowań GPW w Warszawie 20 najlepszych zespołów

W ramach drugiego podprojektu  "Kursu e-learningowego" uczestnicy  poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie oraz zdobywają niezbędną wiedzę o metodach inwestowania. Każdy z uczniów rozwiązuje udostępniane zewnętrznie ćwiczenia oraz testy sprawdzające stopień przyswojenia danej partii materiału. Kurs kończy się klasówką on-line.

 

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 

 "Z językiem angielskim przez świat"

Innowacja realizowana jest w klasie IE o profilu językowym przez mgr Monikę Filipek na zajęciach z języka angielskiego.

Zadaniem szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie. Znajomość języków obcych odgrywa kluczową rolę wśród umiejętności, które przyczyniają się do lepszego przygotowania młodych ludzi do wymagań  rynku pracy i pozwalają im na lepsze wykorzystanie możliwości zawodowych. Promowanie uczenia się języków obcych jest jednym z celów wielu programów europejskich.

Równie ważna jak znajomość języków obcych jest świadomość wielokulturowości we współczesnym świecie. Akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie jest nieodzownym elementem zapewniającym sukces na globalnym rynku pracy.

Głównym założeniem innowacji Z językiem angielskim przez świat  jest rozwój u uczniów kompetencji językowych poprzez poszerzenie wiedzy w zakresie różnych odmian języka angielskiego używanych w krajach angielskiego obszaru językowego.

Dodatkową zaletą zajęć jest przybliżenie uczniom szerokorozumianej kultury i cywilizacji krajów anglojęzycznych.

Ważnym elementem kursu jest ukazanie powiązań między kompetencją językową a znajomością socjokulturowych uwarunkowań komunikacji językowej umożliwiających funkcjonowanie w  zglobalizowanym świecie.

 

"Tekstologia na co dzień"

Innowacja programowa, przygotowana przez dra Piotra Bajera Tekstologia na co dzień  jest projektem edukacyjnym przygotowanym dla potrzeb kształcenia uczniów w klasach o profilu prawno-politologicznym. Wynika ona z charak­teru programu nauczania przedmiotów humanistycznych, przygotowujących uczniów do zdobywa­nia szeroko pojętej wiedzy antropologicznej, politologicznej z elementami filozofii, socjologii oraz estetyki  jako narzędzi rozumienia  znaków kultury współczesnego świata. Termin „tekstologia” w szerokim rozumieniu oznacza badanie i opis tekstów językowych, literackich pod kątem sygnałów organizacji treści zawartych w owych przekazach w celu budowania modeli interpretacji, recepcji i konkretyzacji sensów w wymiarze indywidualnym i kulturowym. Intencją autora innowacji jest wzbogacenie wyżej zarysowanego kontekstu terminologicznego o nowe znaczenia wynikające z obecności w przestrzeni publicznej pojęcia „tekst kultury”, czyli takiej formy przekazu treści, która ma charakter wielokanałowy, funkcjonujący w różnych wymiarach czasu i przestrzeni dokonań człowieka w procesie zdobywania wiedzy o świecie.

Innowacja jest realizowana w klasie 2d i 3d w ramach godzin języka polskiego w wymiarze rozszerzonym.

 

"Podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej"

To innowacja dydaktyczna przygotowana przez mgra Jacka Bajera i wdrożona w klasach Ia i IIa (dziennikarskich).

Komunikowanie to wielopoziomowy i niezwykle ważny proces społeczny warunkujący istnienie ludzkich wspólnot. Badanie procesów komunikowania społecznego rozpoczęło się  w USA i Europie zachodniej już w I połowie XX wieku, w Polsce natomiast dopiero po zmianach ustrojowych w 1989 roku. Komunikologia – nauka o komunikowaniu – to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy będąca obecnie kierunkiem uniwersyteckim na wielu uczelniach amerykańskich, zachodnioeuropejskich i coraz częściej polskich.

Nauka o komunikowaniu, szczególnie masowym, w tzw. epoce medialnej staje się coraz popularniejsza, gdyż jej zdobycze wykorzystują np. twórcy reklam, specjaliści od marketingu politycznego, wizerunku medialnego osób i instytucji.  Komunikologia w dobie mass mediów jest związana z dziennikarstwem, zawodem, którego istotą jest przekazywanie informacji społeczeństwu, dlatego niniejszy projekt dydaktyczny łączy treści z obszaru propedeutyki dziennikarstwa z podstawami wiedzy na temat komunikacji społecznej.

Zaproponowana innowacja ma na celu nie tylko przekazanie młodzieży wiedzy ze wspomnianych wyżej dziedzin, ale przede wszystkim jej zadaniem jest doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie sprawnej komunikacji językowej w mowie i piśmie.


Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny