Nazwa projektu: ERASMUS+KA229 “Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe." [Cogito ergo sum. Stereotypy, fake news i przemoc językowa jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa w Europie].Numer umowy finansowej: 2019-1-PL01-KA229-065538_1


Partner wiodący: II Liceum Ogólnokształcące im E. Plater w Sosnowcu, Polska
Partnerzy: Bułgaria, Macedonia, Portugalia, Turcja, Austria
   
Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2022 w ramach programu: Erasmus + AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE. Współpraca szkół. Kwota dofinansowania dla partnera wiodącego - II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater 35704.00 EUR. Całkowita kwota dofinansowania 197070.00 EUR.

Charakterystyka projektu: Głównym celem jest rozwijanie krytycznego odbioru informacji oraz świadomego posługiwania się językiem jako narzędziem (ang. literacy). Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem zmierzającym do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania językiem jako środkiem wpływu w codziennych formach komunikowania się (tj. komunikacji prywatnej oraz w odniesieniu do komunikatów celowanych – informacji medialnych, reklam, propagandy, manipulacji, perswazji, demagogii, postprawdy, cyberbullyingu oraz hate-speach). Działania projektowe mają na celu ukazanie języka jako dziedziny wiedzy użytecznej na co dzień w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki realizacji projektu w szerszym niż dotąd zakresie uczniowie będą zdobywali wiedzę poza ograniczoną przestrzenią szkolnej sali lekcyjnej, a współpraca międzynarodowa pozwoli uczniom na poszerzenie kontekstu interpretacyjnego zjawisk, jakimi są fake-news, deep-fake, manipulacja, komunikat podprogowy oraz tabliodyzacja komunikacji w mediach. Inspiracją do poszukiwania źródeł w różnych dziedzinach nauki będzie zgłębianie przyczyn (historycznych, społecznych, kulturowych) powstawania stereotypów, łatek społecznych oraz uproszczeń w relacjach międzyludzkich.

Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania kompetencji miękkich, a szczególnie skutkować będzie uwrażliwieniem na język jako mechanizm powstawania krzywdzących opinii, generalizacji, sloganów oraz oddziaływania struktury tekstów click-baitowych w przestrzeni Internetu na pojedynczego odbiorcę i jego światopogląd. Zakładanymi rezultatami są: nauka krytycznego myślenia, pogłębienie wiedzy nt. nowych mediów i kształtowanie postaw obywatelskich.

Wypełnienie założeń projektu doprowadzi do stworzenia otwartego środowiska dydaktycznego na dwóch poziomach: regionalnym (współpraca z instytucjami) i europejskim. Pozwoli na systematyczną i twórczą wymianę myśli pedagogicznej pomiędzy czynnymi nauczycielami a konsultantami metodycznymi, pracownikami wyższych uczelni, członkami fundacji, organizacji oraz innymi specjalistami. Stworzy też warunki do współpracy z równorzędnymi podmiotami z zagranicy. W przygotowanie aktywności w ramach projektu zostaną włączeni rodzice.

 

Co słychać w drużynie Erasmusa?
 
Pomimo nauki zdalnej we wszystkich szkołach partnerskich, nie przerywamy zaplanowanych działań. Regularnie spotykamy się online oraz realizujemy zadania w mieszanych, wielonarodowych zespołach. Podczas ostatniego ze spotkań zaprezentowane zostały wyniki ankiety, wywiady, reportaże, sensacyjne wpisy na blogu, komiksy oraz wizualizacje "Ja i mój stereotypowy wizerunek".
Uczniowie pracowali nad zadaniami od grudnia 2019. Wiele działań było realizowanych zgodnie z ich pomysłem - wykazali się ogromną kreatywnością, pomysłowością i inwencja. Zaprosili do wywiadów z własnej inicjatywy wielu niesamowitych gości, między innymi prezydenta miasta Sosnowca! Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu. Największym wyzwaniem było stworzenie reportażu na temat sensacyjnych, nieprawdziwych treści, ale... w języku partnera projektu. Naszemu zespołowi został przydzielony język macedoński, jednak uczniowie i uczennice poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie!
 
Nasza szkoła gościła przyjaciół z zagranicy
1. Warsztaty dla nauczycieli koordynujących projekt (28-30 października 2019). Celem spotkania było opracowanie szczegółowego planu działań w projekcie, wzmocnienie umiejętności własnych odnośnie manipulacji w mediach i krytycznego odbioru informacji oraz metod budowania i wzmacniania zespołu.
 
2. Wizyta uczniów i uczennic ze szkół partnerskich (9-13 grudnia 2019). Celem spotkania było ukazanie rozpiętości zagadnienia, poprzez prezentację jego przejawów w różnych dziedzinach (historia, media społecznościowe, stereotypy kulturowe). Zaproponowano zajęcia z ekspertami (platforma fackcheckingowa, haker, dziennikarz). Drugim zadaniem było wzmocnienie grupy, za co w pełni byli odpowiedzialni uczniowie. Przygotowali wiele atrakcji dla gości (grę terenową, Bal Zimowy), by stworzyć atmosferę współpracy i zaufania.
 
 
Wizyty zagraniczne naszych uczniów i uczennic
1. SEPUGS "Vasil Antevski Dren" (Vera Jocikj 4, Skopje 1000, Macedonia Północna) - 18-25 października 2021. Cele wizyty było omówienie wyników prac zespołów podczas lockdownu, zapoznanie z różnymi formami manipulacji (język, grafika, symbole, literatura) oraz konfrontacja wiedzy z rzeczywistymi trudnościami odnośnie falsyfikacji historii. Kontynuowano również cykl warsztatów regionalnych oraz ćwiczenie akceptacji różnorodności kulturowej.
 
2. Eprami – Escola Profissional do Alto Minho Interior (Estrada dos Arcos, 4950-438 Monção, Portugalia) - 14-21 marca 2022. Celem spotkania było zapoznanie z najnowszymi technologiami odnośnie manipulacji w przestrzeni cyfrowej, tworzenie materiałów prasowych oraz factchecking, jak również analiza zjawiska wykluczenia spowodowanego budowaniem w mediach tzw. "złej narracji" odnośnie danych grup społecznych.
 
3. Bundesrealgymnasium B(R)G (Wagnastraße 6, Leibnitz, Austria) - 3-9 kwietnia 2022. Celem spotkania było dokonanie analiz komparatystycznych w zakresie poznanych skutków manipulacji historycznych (odnośnie wpływu ideologii nazistowskiej oraz tzw. ewaporowania postaci lub faktów historycznych), wpływu mediów na ekonomię oraz produkcję żywności (np. stereotypy dotyczące mięsa) oraz spotkania z wolontariuszami, działającymi przeciwko wykluczeniu społecznemu. Uczniowie brali udział w praktycznych warsztatach medialnych oraz w zajęciach zespołowych ćwiczenia umiejętności weryfikowania informacji.
 
4. Kaya Karakaya Anadolu Lisesi (Cumhuriyet Mah. Fatih Ahmet Baba Bulvarı No1, Elazığ, Turcja) - 23-30 maja 2022. Celem spotkania było zebranie wiadomości dotyczących falsyfikacji historii oraz wykluczania grup społecznych. Duża rozpiętość zagadnienia, poznawanego podczas poprzednich spotkań, pozwalała na podjęcie debaty na ten temat. Podczas wizyty młodzież w praktyce doświadczyła, jak stereotypy mogą wytworzyć błędne pojmowanie innej kultury. Gospodarze zwracali uwagę na możliwość tworzenia społeczności wielokulturowej (Turcy, Kurdowie) oraz na dbałość o dziedzictwo kulturowe, co zapobiega zdemontowaniu historii i tworzeniu alternatywnych jej wersji. Podczas wizyty zaplanowano szereg spotkań z wolontariuszami i przedstawicielami NGO, ćwiczono umiejętności rozmowy, świadomego słuchania oraz weryfikowania informacji.
 
5. Comprehensive school "Kozma Trichkov" (Antim I/12, Vratsa, Bułgaria) - 6-12 czerwca 2022. Celem wizyty było podsumowanie działań projektowych, a szczególnie źródeł powstawania mowy nienawiści oraz stereotypów. Podczas spotkania nastąpił również finał aktywności kulturowych, które realizowane były w trakcie całego projektu odnośnie zapobiegania uproszczeniom względem odmiennych kultur oraz niwelowanie szoku kulturowego. Przypomniano wizyty w miejscach historycznych, poznane tradycje, zwyczaje regionów i tańce podczas uroczystej, wielokulturowej fiesty.
 
Zachęcamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez zespół z naszej szkoły - Marcela Wójcika, Oliwię Błaszczeć, Igę Szewczyk --> FILM
 

 
 
 

Aktualności dotyczące projektu możesz również śledzić na Facebook'u