do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

 
opracowany na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1048, 1287,1680, 1681)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
 
I. Zasady ogólne
 
II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w roku szkolnym 2020/2021 oferuje dla kandydatów 128 miejsc w 6 profilach kształcenia oraz 32 miejsca w klasie o profilu dwujęzycznym.
profil klasy ilość miejsc
medialny 16
językowy 16
matematyczny 16
przyrodniczy 16
prawno-politologiczny 32
biologiczno-chemiczny 32
dwujęzyczny 32
 
W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy o profilu zainteresowań kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.
 1. Kandydat musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty.
 2. W każdej klasie realizowane będą 2- 3 przedmioty w wymiarze rozszerzonym.
 3. W roku szkolnym 2020/2021 proponuje się nauczanie następujących języków:
         ·  we wszystkich klasach język angielski – kontynuacja,
       ·  na profilu językowym, medialnym i dwujęzycznym: język hiszpański (podstawa), język francuski (podstawa lub kontynuacja)  lub język niemiecki (podstawa lub kontynuacja)  
     · w pozostałych profilach do wyboru: język włoski (podstawa), język francuski (podstawa lub kontynuacja) lub język niemiecki (podstawa lub kontynuacja)  
 1. Grupy językowe i przedmiotów w rozszerzeniu tworzone  są w zależności od ilości chętnych. W przypadku małej ilości chętnych grupa może nie zostać utworzona.
 2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater na podstawie  wyników scentralizowanej rekrutacji elektronicznej i prac Komisji Rekrutacyjnej.
 3. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 4. Kandydaci, są przyjmowani do wybranych oddziałów według ilości uzyskanych punktów, poczynając od kandydatów z najwyższą ilością punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
 5. Jeśli pozostały wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do II Liceum  Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
 7. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
        ·  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach
           zastępczych,
        ·  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok
           nauki,
        · kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
        · kandydaci o wyższej ocenie z zachowania,
        · kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych.
 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater nie przyjmuje uczniów, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę naganną lub nieodpowiednią z zachowania.
 
II. Przeliczanie na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ujętych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski


 

 

dopuszczający – 2 pkt.

18 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dobry – 14 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

celujący – 18 pkt.

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu (pkt. 13)

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Czwarte wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu (pkt. 13)

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt.

Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

·  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

·  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

· tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

· tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

· tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

·  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

·  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

·  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

·  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

·  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

· dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

· dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

· dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

·  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

· tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

·  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

·  międzynarodowym – 4 pkt.

·  krajowym – 3 pkt.

·  wojewódzkim – 2 pkt.

·  powiatowym – 1 pkt.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt.

Ogółem za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

100 pkt.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·  język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

·  matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

· język obcy nowożytny - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

maks. 35 pkt.
maks. 35 pkt.

maks. 30 pkt.

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty

100 pkt.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 pkt.

 1. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata profilu:

profil klasy

przedmioty

medialny

1.język polski,

2.matematyka,

3. język angielski,

4. geografia lub historia *

biologiczno-chemiczny

1.język polski,

2.matematyka,

3.biologia,

4. chemia

matematyczny

1.język polski,

2. matematyka,

3.fizyka lub geografia*,

4. język obcy nowożytny

prawno-politologiczny

1.język polski,

2.matematyka,

3.historia,

4. wiedza o społeczeństwie

przyrodniczy

1.język polski,

2.matematyka,

3.biologia,

4. chemia

językowy

1.język polski,

2.matematyka,

3.język angielski,

4.geografia lub historia*

dwujęzyczny

1.język polski,

2. matematyka,

3.język angielski,

4.geografia lub wiedza o społeczeństwie*

*bierze się pod uwagę ocenę wyższą 
 
W klasie o profilu dwujęzycznym niezbędne jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.
 
III. Harmonogram rekrutacji
 
Od 05 maja do 22 czerwca 2020 r. – zgłoszenie drogą elektroniczną chęci przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych  (do klasy o profilu dwujęzycznym).
 
Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku z systemu rekrutacji przez kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater.
 
Od 15 czerwca do 22 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku z systemu o przyjęcie do klasy dwujęzycznej.
 
24 czerwca 2020 r. godz. 10.00 –  sprawdzian kompetencji językowych dla uczniów ubiegających się o przyjecie na profil dwujęzyczny.
 
30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 (termin II) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie.
 
Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 
2 lipca 2020 r. -  podanie  do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
 
Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 
12 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum z podziałem na oddziały.
 
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie:
     ·  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
     ·  oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
     ·  karty zdrowia,
     ·  fotografii legitymacyjnej (opisanej na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia),
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.
 
19 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum i podanie informacji o wolnych miejscach.
 
Informacje i zapisy / kontakt:
     - telefony, fax:                       (32) 266-45-35; 508 825 035
     - poczta elektroniczna:          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     - adres strony internetowej:  www.plater.edu.pl
 
Wszystkie informacje dodatkowe można uzyskać na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty w zakładce – Rodzice i uczniowie:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/ 
 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny