Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu jest zobowiązany:

a)    dbać o honor Liceum, godnie je reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje.

b)   przestrzegać przepisów prawa powszechnego i prawa szkolnego.

c)    przestrzegać ustaleń władz szkolnych i przepisów wydanych przez władze oświatowe i państwowe.

d)   systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki.

e)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.

f)    punktualnie przybywać na zajęcia.

g)   posiadać zeszyt kontaktów z rodzicami, w którym umieszcza się pisemne usprawiedliwienia nieobecności w szkole, zwolnienia z zajęć i inne informacje, np. o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych lub nieklasyfikowaniu ucznia w przypadku technicznych problemów związanych z poinformowaniem o nich uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego; pisemne usprawiedliwienia nieobecności przedkładać wychowawcy nie później niż na pierwszej godzinie z wychowawcą po ustaniu nieobecności.

h)   prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

i)     przynosić na lekcje podręczniki i pomoce naukowe.

j)     wykonywać zlecone przez nauczyciela prace terminowo i rzetelnie.

k)   przestrzegać zasad higieny, estetyki i skromności codziennego stroju i wyglądu w trakcie przebywania w szkole i na imprezach szkolnych, także odbywających się poza Liceum:

a. nie eksponować kontrowersyjnych ozdób, np. tatuażu, piercingu itp.,

b. unikać niestosownego, nieskromnego lub wyzywającego stroju, np. ubrań z dużymi dekoltami, strojów odsłaniających brzuch, plecy, bardzo krótkich spódniczek,

c. kolorowych fryzur,

d. wyrazistego makijażu.

l)     przestrzegać kompletności stroju galowego obowiązującego w dniach uroczystości szkolnych:

a.  dziewczęta:  bluzka w stonowanym kolorze, ciemna spódnica lub spodnie
w kolorze czarnym lub granatowym (nie z dżinsu), obuwie wyjściowe,

b.  chłopcy:  koszula w stonowanym kolorze, krawat, ciemna marynarka i spodnie (czarne, granatowe, stalowe), obuwie wyjściowe.

m)  przestrzegać zasad kultury współżycia społecznegoi kultury języka w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Liceum.

n)   dbać o wspólne dobro, ład i porządek, a w przypadku wyrządzenia szkody spowodować jej usunięcie lub ponieść koszty jej usunięcia.

o)   stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy.

p)   dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, a w szczególności:

a.    przestrzegać zasad higieny osobistej,

b.    właściwie zachowywać się w czasie przerw i zajęć dydaktycznych,

c.    nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów, w tym papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów),

d.   nie używać i nie posiadać narkotyków oraz innych prawnie zakazanych substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy),

e.    przestrzegać zasadbezpiecznegoporuszania się w szatni, na korytarzach i w klatce schodowej,

f.     nosić w szkole miękkie obuwie zmienne,

g.    informować przełożonych o wszelkich zagrożeniach i wypadkach.

q)   dostosować się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć i uroczystości szkolnych (z wyjątkiem szczególnych sytuacji, gdy opiekujący się uczniami nauczyciel wyrazi na to zgodę).

r)     pełnienia dyżurów klasowych i szkolnych.

s)    kontrolować codziennie wpisy w dzienniku elektronicznym dotyczące swych ocen, swej frekwencji, informacji od nauczycieli lub innych pracowników Liceum przekazywanych uczniom. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości niezwłocznie poinformować o nich wychowawcę klasy lub wychowawcę zastępczego.


 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny