lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Zakres działalności

II Liceum Ogólnokształacące im. Emilii Plater w Sosnowcu jest szkołą publiczną kształcącą w formie dziennej.

Organ prowadzący: Miasto Sosnowiec

Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  Ustawie  o  systemie  oświaty i przepisach prawa wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia,
  • tworzy warunki do pełnego rozwoju osobowości uczniów, wychowując w duchu tolerancji, poczucia piękna, prawdy i zasad moralnych,
  • tworzy warunki do podtrzymywania i kultywowania tradycji II LO im. Emilii Plater, regionu, narodu,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu jego celów i zadań, stosownie do warunków i potrzeb uczniów,
  • zapewnia aktywność uczniów w procesie dydaktycznym, z zachowaniem poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

Inne artykuły