§ 33
 
1. Uczeń Liceum ma obowiązek:
   a) dbać o honor Liceum, godnie je reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje.
   b) przestrzegać przepisów prawa powszechnego i prawa szkolnego.
   c) przestrzegać ustaleń władz szkolnych i przepisów wydanych przez władze oświatowe i państwowe.
   d) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy i kształceniem kompetencji kluczowych, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki.
   e) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
   f) punktualnie przybywać na zajęcia.
   g) posiadać zeszyt kontaktów z rodzicami, w którym umieszcza się pisemne usprawiedliwienia nieobecności w szkole, zwolnienia z zajęć i inne informacje w wyjątkowych przypadkach kiedy nie mogą być one przekazane za pomocą dziennika elektronicznego. Pisemne usprawiedliwienia nieobecności uczeń obowiązany jest przedkładać wychowawcy nie później niż na pierwszej godzinie z  wychowawcą po ustaniu nieobecności.
   h) prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
   i) przynosić na lekcje podręczniki i pomoce naukowe.
   j) wykonywać zlecone przez nauczyciela prace terminowo i rzetelnie.
  k) przestrzegać zasad higieny, estetyki i skromności codziennego stroju i wyglądu w trakcie przebywania w szkole i na imprezach szkolnych, także odbywających się poza Liceum, nie eksponować:
      a. kontrowersyjnych ozdób, np. tatuażu, piercingu itp.,
      b. niestosownego, nieskromnego lub wyzywającego stroju, np. ubrań z dużymi dekoltami, strojów odsłaniających brzuch, plecy, bardzo krótkich spódniczek,
      c. kolorowych fryzur,
      d. wyrazistego makijażu.
   l) przestrzegać kompletności mundurka szkolnego obowiązującego w dniach uroczystości szkolnych:
      a. dziewczęta: granatowa marynarka z logo Liceum, biała koszula, krawat, ciemna spódnica do kolan lub spodnie w kolorze czarnym lub granatowym (nie z dżinsu), obuwie wyjściowe,
      b. chłopcy: granatowa marynarka z logo Liceum, biała koszula, krawat i spodnie (czarne, granatowe, stalowe, nie z dżinsu), obuwie wyjściowe.
   m) przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego i kultury języka w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Liceum.
   n) dbać o wspólne dobro, ład i porządek, a w przypadku wyrządzenia szkody spowodować jej usunięcie lub ponieść koszty jej usunięcia.
   o) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy.
   p) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, a w szczególności:
      a. przestrzegać zasad higieny osobistej,
      b. właściwie zachowywać się w czasie przerw i zajęć dydaktycznych,
      c. nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów, w tym papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów)
      d. nie używać i nie posiadać narkotyków oraz innych prawnie zakazanych substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy),
      e. przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się w szatni, na korytarzach i w klatce schodowej,
      f. nosić w szkole miękkie obuwie zmienne,
      g. informować przełożonych o wszelkich zagrożeniach i wypadkach.
      h. posiadać wymagany na lekcjach wychowania fizycznego strój składający się z koszulki z logo Liceum, spodenek gimnastycznych i obuwia sportowego,
   q) dostosować się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć i uroczystości szkolnych (z wyjątkiem szczególnych sytuacji, gdy opiekujący się uczniami nauczyciel wyrazi na to zgodę).
   r) pełnienia dyżurów klasowych i szkolnych.
   s) kontrolować codziennie wpisy w dzienniku elektronicznym dotyczące swych ocen, swej frekwencji, informacji od nauczycieli lub innych pracowników Liceum przekazywanych uczniom. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości niezwłocznie poinformować o nich wychowawcę klasy lub wychowawcę zastępczego.